.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 352/2560
"ปนัดดา" เปิดประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และพบปะนักเรียน รร.สระบุรีวิทยาคม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6 (University Student Councils Assembly of Thailand: SCAT#6) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบรรณสาร มทส. อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ "บทบาทผู้นำนักศึกษากับการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ" โดยผู้บริหารและผู้นำนิสิตนักศึกษาจาก 22 สถาบันที่เป็นสมาชิกสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สภาคณบดี ตลอดจนสภาวิชาชีพแต่ละสาขา มีความพยายามที่จะพัฒนาเยาวชนวัยทีนเอจ (Teenage) ซึ่งเพิ่งเข้าสู่ระดับการอุดมศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา เพื่อเข้าสู่โลกของการทำงานในวัยผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นช่วงผ่องถ่ายที่สำคัญที่จะต้องจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการในห้องเรียน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนอย่างสมดุลและเพียงพอต่อการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีให้ได้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่นกิจกรรมของสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ที่ช่วยส่งเสริมความคิดเป็นทำเป็น รู้จักวางแผนงานและกิจกรรม เปิดประสบการณ์และมุมมองจากการทำงานเป็นทีม เกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมด้วย

ฝากถึงผู้นำนิสิตนักศึกษาทุกคน ให้ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กรให้เกิดขึ้น โดยน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของความสามัคคี สู่การปฏิบัติ ที่จะเกิดเป็นพลัง เกิดการสร้างบารมี และผลงานที่ประจักษ์ต่อวงการอุดมศึกษา เพื่อเชิญชวนสถาบันอื่น ๆ มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การจัดงานสำหรับนิสิตนักศึกษาเช่นนี้ ถือเป็นงานระดับปัญญาชน เป็นอีกกิจกรรมที่จะได้มาซึ่งแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การขยายผลต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาและประเทศชาติ และได้กล่าวถึง "ศาสตร์พระราชา" ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงสอนให้เรารักกัน ร่วมมือกัน สามัคคีกัน เพื่อทำให้ประเทศสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง โดยในช่วงวัยของการศึกษาเล่าเรียน นอกจากเราจะต้องหมั่นเพียรและขวนขวายเพื่อสร้างความดีงาม ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ควรปฏิบัติตามหลักคำสอนพระราชทาน "รู้-รัก-สามัคคี" และ " เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา" เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในหมู่นิสิตนักศึกษาร่วมสถาบัน และขยายผลไปยังสถาบันอื่นด้วย สิ่งสำคัญอีกประการคือ การทำงานสิ่งต่าง ๆ ควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง และใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้วยความรับผิดชอบ

ในส่วนของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Characteristics) เป็นหลักการสากลที่ครูบาอาจารย์ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในหลายประการ อาทิ ความเป็นพลเมืองของประเทศที่มีความรู้สึกห่วงใยผูกพันต่อเพื่อนมนุษย์และโลก ทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะสากลด้านการทำงาน มีทัศนคติและค่านิยมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น


อนึ่ง ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมโรงเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องการมาพบปะเพื่อขอความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนโรงเรียนเอกชน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ขานรับเข้าร่วมโครงการด้วยแล้ว
ซึ่งมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

ทั้งนี้ ขอแนะนำนักเรียนให้ศึกษาและอ่านพระบรมราโชวาท คำสอนพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ทรงพระราชทานคำสอนคำแนะนำเกี่ยวกับครูไว้หลายประการ อาทิ "คนไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการีรองจากบิดามารดาไม่ว่าผู้ใดมียศถาบรรดาศักดิ์มากเพียงใดก็ยำเกรงครู ไม่ลบหลู่ครู ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีเป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม" เป็นต้น ดังนั้น เราจึงควรให้ความเคารพและสำนึกในพระคุณครู เพราะครูอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการอบรมบ่มสอนลูกหลานให้เป็นคนดี มีความรักสมัครสมานสามัคคี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

"โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม" ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (สระบุรี-หล่มสัก) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 3,438 คน มีผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ 186 คน โดยมีนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

เอกลักษณ์: วิชาการดี เทคโนโลยีพร้อม
อัตลักษณ์: สร้างกิจกรรม ทำด้วยตนเอง
วิสัยทัศน์: ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
สีประโรงเรียน: สีเหลือง-ฟ้า


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
6/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  341 "ธีระเกียรติ"บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  340 บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ