.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 351/2560
"สุรเชษฐ์"ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (กลุ่มภารกิจงานที่ 4)


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (กลุ่มภารกิจงานที่ 4) ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560) และแนวทางดำเนินงานในห้วง 3 เดือนต่อไป (กรกฎาคม - กันยายน 2560) ของปีงบประมาณนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (กลุ่มภารกิจงานที่ 4) โดยมีผู้บริหารกระทรวงและตัวแทน 7 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในกลุ่มภารกิจงานที่ 4 เข้าร่วมประชุม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปศ.จชต.), นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8, นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯรมช.ศธ.เผยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กลุ่มภารกิจงานที่ 4 (การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) เป็น 1 ใน 7 กลุ่มภารกิจงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพื่อทำหน้าที่การบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และมีผู้แทนกระทรวง กรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 54 หน่วยงาน ได้จำแนกภารกิจงาน 7 งาน ประกอบด้วย  1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. งานอำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ 4. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน 6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบายฯ 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

เพื่อให้มีการทบทวนผลการดำเนินการในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560) และแนวทางดำเนินงานในห้วง 3 เดือนต่อไป (กรกฎาคม - กันยายน 2560) ที่ประชุมกลุ่มภารกิจงานที่ 4 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธาน จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้


● รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560

นายพีระศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ

3. เพื่อจัดระบบการบริหารทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

4. เพื่อจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

5. เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. นักเรียนในระบบการศึกษาที่ออกกลางคัน และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้รับโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งของรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายที่รัฐกำหนด โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษา

3. นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

4. ประชาชนในพื้นที่ จชต. ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันบนความหลากหลาย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในช่วงชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

3. ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา I-NET และ O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชา

5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จชต. ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่ การฟื้นฟูส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 


● รับทราบผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา

นายพีระศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า 7 หน่วยงานหลักในกลุ่มงานภารกิจที่ 4 คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักนายกรัฐมนตรี, กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560) ต่อที่ประชุม

ซึ่งตามแผนงานปีงบประมาณ 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 148 โครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวม 3,602 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้ใช้จ่ายไปแล้ว 119 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,114 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.70 ของงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดได้นำเสนอแนวทางที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้วางไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณนี้


● แนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560-2562

ส่วนแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปนั้น นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและทบทวนแผนการดำเนินงานช่วง 3 ปีงบประมาณไปพร้อมกัน (2560-2562) ซึ่งปีงบประมาณ 2560 เป็นงบที่ได้อนุมัติแล้ว จึงไม่มีปัญหาเพราะทุกหน่วยงานได้ปรับแผนดำเนินงานในช่วงเวลา 3 เดือนที่เหลือได้ลงตัว ส่วนปีงบประมาณ 2561 เป็นงบปกติ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคมนี้ จากนั้นขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนดำเนินการไปพร้อมกับปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นงบพื้นที่


● ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฯ ย้ำให้มีการประสานกันในเรื่องสถานศึกษาต้นแบบ

นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ และตาดีกาต้นแบบ ขอให้ สช.จังหวัดแต่ละพื้นที่ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด และขอบคุณหลายหน่วยงานที่มีการดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจได้ดีมาก เช่น กองทัพอากาศ จึงขอให้ประสานในเรื่องนี้กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต) ด้วย


● มอบให้ สป.จัดเตรียมสรุปผลดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงาน คปต.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานนำผลการประชุมไปประสานและให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ ตามภารกิจงานกลุ่มภารกิจที่ 4 ของ คปต. เพื่อให้ห้วงเวลา 3 เดือนที่เหลือ สามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพ ประสิทธิภาพ การบูรณาการทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เป็นหน่วยงานหลักในการสรุปรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจงานที่ 4 ต่อ คปต.หลังจากสิ้นปีงบประมาณ โดยให้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 9 เดือนที่ผ่านมาเป็นฐานไว้ เมื่อถึงระยะเวลาช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ จะได้สรุปรวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอ คปต.ได้ทันที เมื่อสิ้นปีงบประมาณ.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ