.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 349/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 4 กรกฎาคม 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุม ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • ให้กระทรวงศึกษาธิการขยายผลเรื่องภาษาอังกฤษ  นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการในทุกส่วนราชการ เพื่อต้องการให้ข้าราชการได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English มาฝึกฝนภาษาอังกฤษ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงระบบ Server ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบได้ง่าย และใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ลดการใช้เอกสารหรือกระดาษ  นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานราชการ ลดปริมาณการใช้กระดาษหรือลดการใช้เอกสาร โดยขอให้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะลดปริมาณการใช้กระดาษได้เท่าไร เช่น เมื่อเด็กทำเรื่องขอจบการศึกษา ไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนมายื่น แต่สถานศึกษาควรเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับกระทรวงมหาดไทยในการขอดูข้อมูลทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนได้

● ประเด็นจากการประชุมองค์กรหลัก

  • การประชุม Super Board ด้านการศึกษาครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้มีการนำเสนอเรื่องสะเต็มศึกษาในที่ประชุมด้วย เนื่องจาก ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการหารือในประเด็นการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของไทยในฐานะที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภูมิภาค การปรับระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาที่เรียนและเนื้อหาที่ออกข้อสอบ การขยายโรงเรียนสะเต็มศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการอบรม Boot Camp ของภาษาอังกฤษที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยคาดว่าจะคัดเลือกครูผู้สอนสะเต็มศึกษาจำนวน 1,000 คน จากครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และคัดเลือกครูที่อยู่ในระบบอีกกว่า 500 คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งจะนำเสนอผลการดำเนินโครงการและการขยายผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ในที่ประชุมด้วย

  • การขยายผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp)  ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยให้หน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการเทียบโอนว่า การฝึกอบรมวิชาใดสามารถเทียบโอนได้บ้าง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บเป็น Credit Bank และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อได้

  • ให้สถานศึกษาพิจารณาการซื้อผลผลิตทางการเกษตร  ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ว่า มีสินค้าเกษตรอะไรบ้างที่สถานศึกษาสามารถไปซื้อวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยอาจจัดซื้อผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือซื้อผ่านพ่อค้าโดยตรงก็ได้ ซึ่งการดำเนินการไม่ได้เป็นการทำลายระบบตลาด แต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • การผลิตครูหลักสูตร 4 ปี  กรณีที่คณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบในหลักการ ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอให้กลับไปผลิตครูในหลักสูตร 4 ปีนั้น ที่ประชุมได้กำชับให้คุรุสภาชี้แจงรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และเน้นย้ำให้ดำเนินการโดยไม่ไปก้าวล่วงวิชาชีพครู โดยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
5/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  329 ผลประชุมองค์กรหลัก 24/2560
  318 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  317 ผลประชุมองค์กรหลัก 23/2560
  304 ผลประชุมองค์กรหลัก 22/2560
  300 ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือเพื่อขอลดหย่อนภาษี
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ