.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 348/2560
"สุรเชษฐ์"นำทีมกระทรวงศึกษาธิการมอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต" ระดับ ปวช.-ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต ปี 60" ระดับ ปวช.-ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 400 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการวางแผนผลิตกำลังคนและตลาดงานในพื้นที่ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พร้อมจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รับทุนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินทุน และวางแผนใช้เงินทุนการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

จังหวัดสงขลา - เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบทุนในครั้งนี้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่จบ ปวช. หรือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข ระดับ ปวช. ปีละ 29,000 บาท/คน จำนวน 300 ทุน/ปี และระดับ ปวส. ปีละ 40,000 บาท/คน จำนวน 100 ทุน/ปี ทั้งทุนประเภทมีที่พักประจำ และทุนประเภทไปกลับ

สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศรับสมัครการขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดให้ผู้ขอรับทุน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่กำหนดผลการเรียน ผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี ส่วนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นอกจากการให้ทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ได้รับทุน 400 คน รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาทุน 21 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง 20 คน ได้เข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ตามโครงการ "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต" เพื่อให้ผู้รับทุนได้รับความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงินทุน การเป็นนักเรียนทุน การวางแผนใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่เรียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความเป็นไทย รู้-รัก-สามัคคี มีจิตสาธารณะ เน้นคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บรรยาย เสวนา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้เรียนสายอาชีพ สร้างความรักสามัคคี แนวทางดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต และการฝึกสมาธิเตรียมความพร้อมทางปัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำแก่นักศึกษาผู้รับทุนด้วยว่า การประสบความสำเร็จทางการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง "ทั้งความรู้ ความสามารถ โอกาส ผู้สนับสนุน และบุญกุศล" โดยขอให้คำนึงว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น เมื่อผู้รับทุนมีความรู้ความสามารถและได้รับโอกาสทุนการศึกษาแล้ว ยิ่งต้องใช้โอกาสให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ต้องควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดี เพราะการศึกษาจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การได้รับทุนอาชีวศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่เรียนสายอาชีวศึกษาจะมีความสำคัญ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับการวางแผนผลิตกำลังคน รองรับตลาดงานในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำเสมอว่า "อาชีวศึกษา คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม" จึงขอให้นักศึกษาที่รับทุนให้ความสำคัญต่อตนเอง ขยันและหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ทรงคุณค่าที่จะร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
  230 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของเด็กสานฝัน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ