.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 343/2560
"ปนัดดา" พบปะนักเรียน รร.วัดสังเวช


เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนวัดสังเวช เรื่อง 'โรงเรียนคุณธรรม' ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ต้องการมาพบเพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนขอให้ครูบาอาจารย์ นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ก่อนที่จะมีพิธีสำคัญในช่วงเดือนตุลาคมนี้ พร้อม ๆ กับการดำรงไว้ซึ่งการเป็นต้นแบบของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ลูก ว.ว. มีน้ำใจ” ทั้งมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของผู้อื่นเป็นสำคัญ 

ศาสตร์พระราชาประการหนึ่งที่จะขอหยิบยกขึ้นมาในครั้งนี้คือ การดำรงตนเหมือน “น้ำที่มีอยู่ครึ่งแก้วเสมอ” ซึ่งแก้วที่มีน้ำอยู่เพียงครึ่งเดียว เปรียบเสมือนคนที่พร้อมจะเติมทุก ๆ สิ่งเข้ามาในชีวิต ยอมรับสิ่งใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะโยกย้ายน้ำที่มีอยู่ในแก้วไปเติมให้กับแก้วใบอื่นอยู่เสมอ ต่างจากน้ำที่เต็มแก้ว เพราะจะไม่สามารถรับสิ่งใด ๆ ได้แล้ว หากเทน้ำเข้าไปอีกก็จะล้นแก้ว กลายเป็นคนที่ไม่รับฟังสิ่งใหม่ และมีความคิดสุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน

นายภิญโญ ภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนและครูน้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะหลักการทรงงานที่เป็นการ "ระเบิดจากภายใน" สำหรับเป็นแนวทางดำเนินงานและจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยโรงเรียนพยายามที่จะศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนจะลงมือทำงานใด จากนั้นจึงทำตามลำดับขั้นตอน ด้วยความเพียรพยายาม ความรักสมัครสมานสามัคคี และการมีส่วนร่วมจากทุกคนในโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วย

"โรงเรียนวัดสังเวช" เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม (ตามชื่อวัด) เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2428 โดยอาศัยมูลบทบรรพกิจ ต่อมาจึงใช้หลักสูตรของกระทรวงธรรมการและพระราชบัญญัติประถมศึกษา ตามลำดับ แต่ในปี พ.ศ.2485 ต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเกิดภาวะสงคราม จนกระทั่งในปี พ.ศ.2496 พระเทพมุนี (ทรัพย์ โฆสโก) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามในขณะนั้น (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต) ตระหนักในความสำคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้งบนที่ดินของวัด จำนวน 5 ไร่ 200 ตารางวา และจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสังเวช” มาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ที่ 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน จำนวน 210 คน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน โดยดำเนินงานภายใต้พันธกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน, พัฒนาครูเพื่อให้เป็นมืออาชีพ, พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล, สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์: พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่ความเป็นไทย ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ปรัชญา: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
อัตลักษณ์: ลูก ว.ว. มีน้ำใจ
เอกลักษณ์: โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ
สีประจำโรงเรียน: สีม่วง-แดง


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ