.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 342/2560
"ปนัดดา" พบปะนักเรียน รร.บางปะกอกวิทยาคม


เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เรื่อง 'โรงเรียนคุณธรรม' ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การได้มาพบปะกับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนบางปะกอกมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมคือ ภายหลังกิจกรรมหน้าเสาธงลูกหลานนักเรียนจะแสดงความเคารพครูอาจารย์ และรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ด้วยการไหว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงาม และเป็นกิริยามารยาทที่งดงาม

นอกจากนี้ ขอฝากข้อคิดกับลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยขอให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสุภาพชน ยึดหลักรู้-รัก-สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตลอดจนนำกิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาสีภายในมาสร้างความรักและความสามัคคีของลูกหลานนักเรียนทุกคน

สำหรับการมาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ เพื่อมาขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทุกคน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

"โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม" เกิดจากดำริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลนี้ โดยได้อาศัยตึก 2 ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอกเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นในปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,817 คน โดยมีนายโสภณ กมล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิสัยทัศน์: โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นผู้นำการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
คำขวัญ: “คุณธรรมเด่น เน้นรอบรู้ สู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ผู้ดีบางปะกอก” เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
สีประจำโรงเรียน สีชมพู-เขียว โดยสีชมพู หมายถึงความรับผิดชอบและวิจารณญาณอันเกิดจากสภาพสมองจิตใจแจ่มใสพร้อมทั้งร่างกายที่แข็งแรง ส่วนสีเขียว หมายถึงความเจริญก้าวหน้าและความสามารถในการทำงานทุกชนิด อันเกิดจากความอดทน ความชำนาญ สมรรถภาพและความพยายามในการทำงานสูง

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
3/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ