.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 340/2560
"ปนัดดา" บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปี 2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,792 คน) โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ครูคือผู้ทำหน้าที่เสียสละให้กับบ้านเมือง คือ ผู้ที่ต้องอุทิศตนอย่างใหญ่หลวงเพื่อสร้างคน สร้างเด็กและเยาวชนในวันนี้ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปสร้างชาติในอนาคต ดังเช่นบูรพมหากษัตริย์และบรรพชนที่ร่วมสร้างบ้านและกอบกู้ประเทศ ให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี โดยเฉพาะช่วง 70 ปีหลังมานี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงดำรงตน วางพระองค์เป็นแบบอย่าง ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม การเป็นแบบอย่างในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้า ด้วยหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้น ข้าราชการครูใหม่ ณ ที่นี้ เป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นข้าราชการที่น่าภาคภูมิใจที่ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นข้าราชการที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" ให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนทุกแห่ง ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ร่วมดำเนินงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าอย่างมากในโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 30,000 แห่ง และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) รวมทั้งสังกัดอื่น ๆ ต่อไป เช่น กรุงเทพมหานคร โรงเรียน ตชด. เป็นต้น

สิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการคือ ผู้นำองค์กร (ผู้บริหาร) ที่จะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่าง ผลักดันการขับเคลื่อนหลักการคุณธรรมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7 ประการอย่างต่อเนื่อง ส่วนครูต้องแปลงหลักการทั้ง 5 ข้อไปสู่กลยุทธ์การทำงาน ตลอดจนแผนงานการเรียนรู้สู่ลูกหลานเยาวชนต่อไป พร้อมทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่หยิบยกวาระการศึกษาเป็นวาระสำคัญในการนิเทศในแต่ละจังหวัด

ฝากถึงครูให้สอนศิษย์ด้วยความรักความปรารถนาดี ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ให้ครูรักศิษย์ ให้ศิษย์รักครู" สอนด้วยความเป็นครูที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่ย่อมจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการทำงานไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตาม พร้อมกับมีความสุขุมคัมภีรภาพ เจียมเนื้อเจียมตัว และดำรงไว้ซึ่งความดีงามทั้งความคิด การกระทำ จรรยามารยาท ตามเอกลักษณ์ของคนไทย

อีกประการสำคัญที่ขอฝากความหวังไว้ คือ "การยกระดับความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศ ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ช่วยอบรมบ่มสอนลูกหลาน ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต การเรียน ตลอดจนการทำงานเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้า ที่จะส่งผลถึงอันดับความซื่อสัตย์ของประเทศจากการสำรวจระดับนานาชาติด้วย"


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
2/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ