.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 42/2560
"ปนัดดา" บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา ที่เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง  "ศาสตร์พระราชา" แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนกว่า 800 คน ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยาย อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า จากการที่ได้ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เมื่อวานนี้ (27 มกราคม) ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญและสนพระทัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมาก โดยได้ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู และทอดพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 6 เรื่อง จากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านบูรณาการ โดยพระองค์ได้ทรงซักถามข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา เช่น การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ ทำให้เรารับรู้ได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อปวงประชาราษฎร์นั้นยิ่งใหญ่มาก ทำให้เราทราบถึง "ความเป็นราชวงศ์" ของพระองค์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอให้ครูและนักเรียนได้เข้าใจและขยายผลถึงนิยามของ "ศาสตร์พระราชา" ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้มีแนวพระราชดำริในเรื่องต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักถิ่นฐาน ความสามัคคี ความไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และที่สำคัญคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนชาติไทย ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ ถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี จึงฝากให้เราน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนไปประพฤติปฏิบัติ ให้คำนึงว่าเราอย่าสำคัญตน ขอให้เป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว และอย่าลืมว่าที่ผ่านมามีคนรุ่นก่อนเราทำอะไรมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด ดังนั้น การที่เราทำอะไรสำเร็จ ก็เพราะพระคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนพวกเรามาทั้งสิ้น จึงฝากข้อคิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยว่า "Small is Beautiful" ซึ่งเป็นประโยคที่สวยงามมาก หรือแปลได้ว่า เล็กแต่สวยงาม หรือเล็กแต่กะทัดรัด อาจจะหมายถึงผู้บริหารที่บริหารจัดการเก่ง ด้วยการมีทีมงานที่ดี ไม่ใช่เป็นคนประเภท One man Show

นอกจากนี้ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ก็เป็นเรื่องสำคัญมากตามศาสตร์พระราชา ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะพบคำว่าสุจริตอยู่ในทุกกระแสรับสั่ง เราจึงควรถือว่า "สุจริตสร้างชาติ" เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่กระทำการทุจริตแล้วจะทำให้ชาติเจริญ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาตินี้ ยังหมายรวมถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งต้องมาพร้อมกับอำนาจหน้าที่ แต่หากบางคนใช้อำนาจนำหน้าความรับผิดชอบ ก็ทำให้เสียผู้เสียคนมาเยอะ เช่น ครูที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตด้วยการเฆี่ยนตีเด็กด้วยความรุนแรง เราจึงควรใช้ "ความรับผิดชอบ" นำหน้า "อำนาจหน้าที่" เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จมากกว่า

หรือในบางครั้ง "การทำงาน" กับ "วงศาคณาญาติ" ก็ควรแยกจากกัน เมื่อเลิกงานกลับไปถึงที่บ้าน ควรล็อคเรื่องงานไว้ที่ทำงาน อย่านำเรื่องงานไปสร้างความตึงเครียดต่อที่บ้าน ต้องแยกกันให้ได้เด็ดขาด ฉันเดียวกันนั้นก็คือ อย่านำเรื่องที่บ้านมาสู่ที่ทำงาน โดยเฉพาะงานของรัฐ ยิ่งไม่ควรนำวงศาคณาญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง จริงอยู่ว่า "ความเป็นญาตินั้นยิ่งใหญ่ แต่ความเป็นไทยต้องยิ่งกว่า" จึงฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวย้ำให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันน้อมนำเรื่องศาสตร์พระราชา เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งหากสังเกตจะเห็นว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รัฐบาลก็ได้แฝงซึ่งหลักคิดในเรื่องศาสตร์พระราชาไว้ในแผนดังกล่าว เช่น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ลูกหลานที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้ยึดมั่นปฏิบัติตราบนิรันดร์

ดังนั้น หากครูบาอาจารย์และลูกหลานไม่ช่วยกันน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประพฤติปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็จะเสด็จฯ จากพวกเราไปอย่างที่เราห้ามไม่ได้ แต่หากเราอัญเชิญคำสอนของพระองค์ท่านมาประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของพวกเราคนไทยทุกคนและช่วยกันปฏิบัติตลอดไป พระองค์ท่านก็ไม่จากพวกเราไปไหน จึงฝากให้ครูบาอาจารย์และลูกหลานทุกคนช่วยกันรักษาความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์สืบไป

ภาพเพิ่มเติม: Facebook@ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
28/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  041 การประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่
  025 จัดคลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่
  021 บรรยายที่ รร.ศรีอยุธยา
  014 ศธ.จัดอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค
  010 รมว.ศธ.รับฟังปัญหา รร.ICU ที่เชียงใหม่
  527 111 ปีแห่งการพระราชทานนาม รร.ยุพราชวิทยาลัย
  525 วันกำพล วัชรพล ประจำปี 2559
  522 ระชุมปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
  516 มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016
  511 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ