.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 1/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีนายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

กรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการจัดระดับมหาวิทยาลัยของไทย

ที่ประชุมรับทราบ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อใช้จัดระดับ (Rating) มหาวิทยาลัยไทย โดยได้นำเสนอตัวชี้วัดตามระบบ U-multirank ของสหภาพยุโรป เพื่อประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยใน 8 ด้าน 31 ตัวชี้วัด คือ 1) ด้านการสอน มี 5 ตัวชี้วัด  2) ด้านการวิจัย มี 5 ตัวชี้วัด  3) ด้านคุณภาพของบุคลากร มี 4 ตัวชี้วัด  4) ด้านความเป็นนานาชาติ มี 4 ตัวชี้วัด  5) ด้านความสามารถในการแข่งขันและการประกอบการ มี 5 ตัวชี้วัด 6) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มี 4 ตัวชี้วัด  7) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี 2 ตัวชี้วัด 8) ด้านธรรมาภิบาล มี 2 ตัวชี้วัด

ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมด ครอบคลุมภารกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่อยู่แล้ว จึงได้มอบให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พัฒนาระบบตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และตรงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยไทยให้มากขึ้น พร้อมกับสื่อสารให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับรู้และเข้าใจก่อนนำไปใช้จริงด้วย


ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

ซึ่งในปี 2559 สกอ.ได้จัดสรรทุนการวิจัยรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ วงเงินกว่า 26 ล้านบาท โดยมีบุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จำนวน 83 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีบุคลากรออกไปปฏิบัติงานมากที่สุด 14 คน ใน 8 โครงการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ใน 8 โครงการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน ใน 6 โครงการ เป็นต้น  โดยโครงการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมากที่สุด จำนวนกลุ่มละ 12 โครงการ รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้แม้จะใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ก็มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการที่นักศึกษาได้ติดตามนักวิจัยออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานจริง ส่วนสถานประกอบการสามารถนำผลที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

แต่ขณะนี้ยังขาดการรวบรวมข้อมูลด้านบุคลากรที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และขาดการวิเคราะห์ขนาดสถานประกอบการ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนเพิ่ม และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จึงมอบให้ สกอ. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินโครงการในปีต่อไป อาทิ ประโยชน์ที่นักวิจัย นักศึกษา และสถานประกอบการจะได้รับ จำนวนของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าร่วม โจทย์ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการให้ช่วยแก้ไข ภาพรวมของทุนวิจัยไทย เป็นต้น


เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 8 ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จำนวน 8 ราย ดังนี้

- รศ.อาณัติ  ลีมัคเดช  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.วัชรี  อัตถทิพพหลคุณ  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.นิตยา  ฉมาดล  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รศ.สถาพร  จิตตปาลพงศ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รศ.ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.สุชีลา  เตชะวงค์เสภียร  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รศ.รัฐกร  วิไลชนม์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รศ.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 68 ราย ดังนี้

สถาบัน

ผศ.
(ราย)

รศ.
(ราย)

รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

20

19

39

2มหาวิทยาลัยราชภัฏ

16

2

18

3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

10

1

11

รวม

46

22

68

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 68 ราย ดังกล่าวด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
18
/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  529 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 2016-17
  528 ข้อมูลสมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในประเทศ
  526 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559
  507 บรรยายยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถบูรณาการของประเทศ
  501 าฐกถาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
  493 การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  453 การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย
  448 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ