.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 10/2560
ศธ.จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ระดับภูมิภาค
ทั่วประเทศ ปี 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ภาคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ที่ศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลการอบรมต่อจากปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ และได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council ผ่านกระบวนการกลุ่มที่เรียกว่า Micro Teaching โดยใช้เวลาอบรม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม 2560 ที่ศูนย์อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยังสู้ประเทศอื่นไม่ได้ในเวทีโลก ไม่ใช่เพราะคนของเราไม่เก่ง แต่เกิดจากการที่เรายังขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสาร และแข่งขันกับนานาประเทศ

นอกจากนี้ การที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการอบรมครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ใน 2 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เราสามารถสู้ได้ในเวทีโลกในอนาคตอันใกล้

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนคิดว่ากำลังทำงานที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับความรู้และเรียนรู้จากเจ้าของภาษา ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่สุดที่ British Council จัดการอบรมในระดับทวีปเอเชียด้วย

อนึ่ง การอบรมตามโครงการดังกล่าวในปี 2560 ได้จัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มี ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และในระหว่างการอบรมได้มีคณะครูจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี, โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดศูนย์การอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดอบรมพัฒนาของศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ศูนย์ที่ 5-8 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ต่อไปด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  010 รมว.ศธ.รับฟังปัญหา รร.ICU ที่เชียงใหม่
  527 111 ปีแห่งการพระราชทานนาม รร.ยุพราชวิทยาลัย
  525 วันกำพล วัชรพล ประจำปี 2559
  522 ระชุมปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
  516 มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016
  511 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน
  506 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
  476 อบรมผู้บริหาร ศธ."MOE One Team"
  475 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  471 ตรวจเยี่ยม รร.ในอุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ