.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 10/2560
รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เดินทางไปรับฟังความคิดและเรียนรู้ร่วมกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit)  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเดินทางไปหารือรับฟังพร้อมกัน


● โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

เวลา 10.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปรับฟังความคิด ปัญหา และอุปสรรคของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนางลักขณา เทวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน

นางลักขณา เทวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กล่าวว่า โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนรวม 149 คน ซึ่งนักเรียนกว่าร้อยละ 90 เป็นชนเขาเผ่าม้ง และที่เหลือร้อยละ 10 เป็นชนเผ่าไทยใหญ่ มีครู 19 คน สภาพปัญหาของโรงเรียนมีความไม่พร้อมและขาดแคลนหลายประการที่ทำให้ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ โดยเฉพาะ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานประเทศ, นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา, ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา, คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน, ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การสืบค้นและการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร, เด็กออกกลางคันจำนวนมาก, ห้องน้ำชำรุดและไม่เพียงพอ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้มาตรวจเยี่ยม แต่เพื่อต้องการมารับรู้และเรียนรู้ปัญหา เพราะโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU มีโรงเรียนหลายขนาดทั้งอ้วนและผอม พร้อมทั้งจะรับฟังข้อคิดเห็นว่าโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารและขาดแคลนจริง ๆ มีอาการอย่างไรและต้องการให้พัฒนาอะไรบ้าง

โดยย้ำว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะไม่เพิ่มภาระ และจะไม่สั่งการจากหน่วยเหนือลงมา แต่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเหมือนกับเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ที่จะช่วยดูแลโรงเรียนระดับล่างที่ต้องการได้รับการพัฒนา หรือผู้ป่วยอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากปัญหา ไม่ใช่เริ่มจากนโยบายที่ตัดเสื้อตัวเดียวแล้วใช้ทุกโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงต้องการมาฟังการวินิจฉัยปัญหาหรืออาการของโรงเรียนด้วยตัวเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะสะท้อนต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แน่นอนว่าวิธีการแก้ปัญหาในโรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน จากนั้นเขตพื้นที่ฯ ก็จะพิจารณาจัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญในการช่วยเหลือว่ามีส่วนใดบ้างที่โรงเรียนทำได้เอง หรือส่วนใดที่เขตพื้นที่ฯ สามารถดำเนินการให้ได้ หรือจะช่วยประสานกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยไม่จำเป็นต้องรอนโยบายหรือโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชน ภาคสังคม และภาคเอกชน ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกทางตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้จริง

จากการที่ได้รับฟัง พบปัญหาที่หนักหนาของโรงเรียนนี้หลายประการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เนื่องจากกระแสไฟกระตุกทำให้คอมพิวเตอร์พังเสียหาย เหลือคอมพิวเตอร์ใช้ได้เพียง 9 เครื่องจากกว่า 24 เครื่อง ซึ่งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นว่าควรจะต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟ (UPS) อย่างเร่งด่วน เพราะคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนห่างไกลเช่นนี้ นอกจากนี้มีเรื่องของภาษา ซึ่งภาษาแม่ของเด็กไม่ใช่ภาษาไทย นักเรียนพูดคุยกันจะใช้ภาษาม้งตลอดเวลา แต่เมื่อมาโรงเรียนต้องอ่านต้องเขียนภาษาไทย จึงทำให้การเรียนรู้ติดขัดไม่ต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนมีแผนสอนเสริมวิชาภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำอยู่แล้ว จึงได้ชื่นชมว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ใช้สำหรับสอนการอ่าน ที่จะต้องสอนจากการสะกดและการฟังเป็นเสียง (Phonic) เช่นเดียวกับโรงเรียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้ครูสำรวจและจัดทำข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและแก้ได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาการขาดแคลนครู โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีครูเพียงคนเดียว แต่รับผิดชอบสอนตั้งแต่ ป.4-ม.3 ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังครูสาขาวิชานี้มาให้ รวมทั้งให้ระดมสรรพกำลังชุมชนหรือเอกชนในท้องถิ่นเพื่อจ้างครู หรือจัดหาเทคโนโลยี หรือสื่อการเรียนการสอน เพราะเรื่องของครูมีความสำคัญมาก หากจะเปรียบกับโรงเรียนที่มีคะแนน PISA สูง ๆ ก็จะพบว่ามีครูวิทยาศาสตร์จบในระดับปริญญาเอก และมีครูครบทุกห้องครบทุกชั้นในทุกสาขาทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งก็คือความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 จากทุนทรัพย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 บาท ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้ย้ำว่า ทุกโรงเรียนที่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ ยิ่งควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้สมพระเกียรติ


โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

เวลา 14.15 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปรับฟังความคิด ปัญหา และอุปสรรคของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน

นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กล่าวว่า โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดอยสุเทพ หมู่บ้านภูพิงค์ หมู่บ้านดอยปุย และหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน มีนักเรียน 66 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นชนเผ่าม้ง และมีครู 15 คน โครงการ ICU ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้โรงเรียนสังวาลย์วิทยาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในเขตบริการได้ดีขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหลายประการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ตกต่ำ, อยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้านปัญหายาเสพติด, ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์, อาคารเรียนทรุดโทรมและไม่เพียงพอกับนักเรียน ต้องแบ่งหนึ่งห้องเรียนเพื่อเรียน 2 ระดับชั้น, เด็กออกกลางคัน, สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นต้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังว่าโรงเรียนนี้เป็น 1 ใน 28 โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน และได้สมัครใจเข้ารับการรักษาเสมือนเป็นคนไข้ ICU แต่เตียงคนไข้ ICU ที่ สพฐ.จะรักษาได้ในเวลานี้มีจำนวน 3,000 เตียง เมื่อรักษาหายหรือแก้ไขปัญหาได้แล้ว ก็ย้ายออกให้โรงเรียนอื่นเข้ามาแทน จึงไม่ได้ต้องการให้โรงเรียนใดเข้ามาอยู่โครงการนี้ได้นาน เช่นเดียวกับคนไข้ ICU เมื่อรักษาหายจากห้อง ICU แต่ก็ยังคงต้องรักษาต่อไปจนกว่าจะหายดีซึ่งต้องใช้เวลา

ดังนั้น หากโรงเรียนใดสามารถออกจากการเป็นโรงเรียน ICU ได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ควรจะได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนขั้น และระบุเป็นผลงานในประวัติเพื่อเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ซึ่งจากหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ก็จะเปลี่ยนไปใช้ในแนวทางเช่นนี้ กล่าวคือไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดทำผลงานเอกสารทางวิชาการจำนวนมาก แต่ดูที่ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนหรือผู้เรียนเป็นสำคัญ

นอกจากกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้โรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลที่ขาดแคลน ได้รับการช่วยเหลือดูแลแล้ว ต้องการให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าด้วย แต่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน หากจำเป็นต้องเปลี่ยนโรงเรียน สพฐ.พร้อมจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเรียนที่อื่น ๆ ด้วย เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาระยะยาว

รมว.ศึกษาธิการ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส โดยกล่าวว่าในประเทศอังกฤษ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ยกเว้นโรงเรียนพิเศษจริงๆ เท่านั้น ยิ่งเด็กไม่เก่ง ยิ่งจะต้องได้รับโอกาสได้เรียนกับครูเก่ง ๆ หรือโรงเรียนดี ๆ มากขึ้นเท่านั้น เช่นเดียวกับคนไข้ที่มีอาการหนัก ยิ่งจะต้องได้หมอดีที่วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง และได้ยาที่แรงจึงจะหายได้เร็ว

สำหรับปัญหาของโรงเรียนนี้ ขอให้โรงเรียนได้หารือร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดเป้าหมาย ตลอดจนระดมสรรพกำลังเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในแนวทางที่เป็นไปตามความต้องการและบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไป

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ” (ปี 2508 - 2510) มีฐานะเป็นสถานอบรมเด็กในความอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยอาศัยศาลาเชิงบันไดวัดเป็นที่เรียน ต่อมานักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นสถานที่คับแคบ ความทราบถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจัดหาสถานที่ตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยให้ตั้งอยู่ระหว่างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

รมว.ศึกษาธิการ ย้ำด้วยว่า โรงเรียนทั้งสองแห่ง รวมทั้งโรงเรียนทุกแห่งที่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ ยิ่งควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และสมพระเกียรติ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  527 111 ปีแห่งการพระราชทานนาม รร.ยุพราชวิทยาลัย
  525 วันกำพล วัชรพล ประจำปี 2559
  522 ระชุมปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
  516 มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016
  511 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน
  506 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
  476 อบรมผู้บริหาร ศธ."MOE One Team"
  475 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  471 ตรวจเยี่ยม รร.ในอุดรธานี
  468 ตรวจเยี่ยม รร.ดีใกล้บ้าน ที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ