.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 99/2560
รมว.ศธ.ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เยือน สปป.ลาว


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โดยโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาว และกล่าวว่า สปป.ลาวจะได้ประโยชน์จากการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบซีมีโอ ทั้งนี้ ในฐานะประเทศสมาชิก สามารถใช้ความเป็นภูมิภาคเดียวกันในการเจรจาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอันจะนำไปสู่การบรรลุผลในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ British Council ดำเนินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ขณะนี้มี ๘ ศูนย์และกำลังจะขยายต่อไปให้ได้ ๑๘ ศูนย์โดยครอบคลุมทั่วประเทศ และยินดีให้ทุนฝึกอบรมครูด้านภาษาอังกฤษตามโครงการดังกล่าวแก่สปป.ลาว ในพื้นที่ที่ลาวสามารถเดินทางมาได้สะดวก เช่น จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และสกลนคร

นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่สปป.ลาวในประเด็นอื่น ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทุนการศึกษาในทุกระดับ การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน และการเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติ (Programme for International Students Assessment – PISA)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่สปป.ลาวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากไทยในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของสปป.ลาวอย่างทั่วถึง การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอในสปป.ลาว (SEAMEO Regional Centre for Community Education Development: SEAMEO CED) รวมถึงการพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษในโครงการ Boot Camp รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ฉบับใหม่ (MOU) ในเร็วๆ นี้

อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้างต้น รัฐมนตรีฯ ไทย ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ (Vientiane Secondary School) ซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งและเก่าแก่ที่สุดของเวียงจันทน์ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลไปสู่แขวงต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทย ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทันสมัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกล่าวว่าประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ DLIT, Application และเว็บไซต์ www.tuifree.com พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของสปป.ลาว และเป็น ๑ ใน ๕ ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ โดยปัจจุบันให้ความสำคัญด้านการศึกษาควบคู่กับกีฬา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทย กล่าวว่า ไทยยินดีให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย การประเมิน/การประกันคุณภาพ การแพทย์ และอาหาร เป็นต้น


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 กุมภาพันธ์ 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ