.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 97/2560
ปรึกษาหารือ กศจ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ร้อยเอ็ด ต.นครปฐม ฯลฯ เป็นกรณีศึกษา และวาระสำคัญของชาติ'


เมื่อเร็ว นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือในการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในการประสานการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค

โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ นำมาซึ่งข้อปัญหาอื่น ๆ ในการบริหารราชการ

ม.ล.ปนัดดา ขอให้มีการเร่งรัดแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นแบบอย่างทางธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคณะทำงานและอนุกรรมการของ กศจ. ตามรูปแบบที่วางไว้และให้เป็นไปในทิศทางของการบูรณาการทางระบบการศึกษาให้มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ของโลก และเป็นสากลในแวดวงการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ

โดยศึกษาจากกรณี จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี จ.พิจิตร จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี ฯลฯ เป็นทิศทางการดำเนินงานทั้งในเชิงบวกและประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา มีการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลใน 5 เรื่องสำคัญของความเป็นโรงเรียนคุณธรรม และ 7 ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อเสนอแนะการประเมินผลทิศทางการทำงานของแต่ละภาคส่วนทางการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : รายงาน
ข้อมูล:
*เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
26/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  057 ศธ.จัดประชุมสัมมนา ศธ.ภาคและ กศจ."การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฯ"
  436 เห็นชอบปรับองค์ประกอบ อกศจ.
  294 คสช.ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่ 10/2559 และ 11/2559
  241 ประชุม ศธ.ภาค
  217 แต่งตั้ง 3 คณะอนุกรรมการใน กศจ.
  205 ตัวชี้วัด ศธ.ในภูมิภาค
  199 ประชุม กศจ.ปทุมธานี
  190 ประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค
  168 ศธ.มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ศธจ.
  152 ประชุม VDO Conference กับ ผวจ.
  151 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค
  146 ประชุมประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ
  143 ความคืบหน้าขับเคลื่อนบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาค
  137 แต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองฯ 18 ภาค
  136 ประชุมชี้แจงกับ ผอ.สพท.ในการบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาค
  135 แถลงข่าวการบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาค
  134 คสช.ใช้ม.44 ปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาค
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ