.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 89/2560
สอศ.เตรียม
ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี


23 กุมภาพันธ์ 2560 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวะอย่างเข้มข้นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศในช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยจัดหลักสูตรฟรีทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้โลกของการทำงานยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ จำนวนมาก การเรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการต้องการผลิตคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ คือ ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยจัดทำในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเวลา 2 เดือน ในทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ จะเน้นในสาขาวิชาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เช่น รถไฟความเร็วสูง พลังงานแห่งอนาคต สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ฯลฯ ตลอดจนสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้น ที่เน้นต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง

ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพอื่นเพิ่มเติม 2) กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับทักษะการทำงานจริงในอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่นเป็นตัวนำ ซึ่งหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) Skill-ทักษะอาชีพ 2) English-ภาษาอังกฤษ 3) Ethics-คุณธรรมจริยธรรม (ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา)

เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม รวมกว่า 80,000 คนแล้ว จึงได้มอบให้ สอศ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ โดยเน้นความคุ้มค่าเป็นสำคัญ ส่วนสาขาใดได้รับการตอบรับดี ก็อาจจะเปิดสอนให้มีความถี่มากขึ้นและอาจเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างบางส่วนหากมีความจำเป็น และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย

แม้โครงการจะไม่ได้การันตีการมีงานทำ แต่ก็เชื่อว่าการที่สถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานจากการปฏิบัติจริง ส่วนผู้ประกอบการก็ได้คนทำงานตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง


ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างดี ทั้งในด้านครู ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความรู้, ด้านสถานที่ในการอบรม, ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยคาดว่าหากคิดเป็นงบประมาณในการดำเนินงาน จะต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท แต่ในปีนี้ สอศ.ใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นวิชาที่อยู่ภายใต้ 9 ประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา ได้แก่ วิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปะการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปกรรม ประมง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,656 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) จำนวน 550 หลักสูตร เช่น การตรวจสอบรอยร้าว (ช่างอากาศยาน) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ช่างซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมผลิต ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ขนส่งระบบราง รถไฟความเร็วสูง พลังงาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 20,933 คน

  • กลุ่มที่ 2 หลักสูตรความต้องการท้องถิ่น (Local Needs, SMEs) จำนวน 2,106 หลักสูตร มีผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว 61,206 คน

ทั้งนี้ สอศ. จะเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. โดยจะเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และนิทรรศการการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะทั้ง 13 หลักสูตร


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ

23/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  051 การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 38 จ.อทัยธานี
  028 ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
  012 รับมอบข้าวจาก วท.สุรินทร์
  532 ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา และ กศน.ตำบลสารภี ที่เชียงใหม่
  520 ลงนามความร่วมมือสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ
  492 เปิดสถาบันโคเซ็น (KOSEN)
  485 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 9/2559
  465 ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
  444 ผลประชุมคณะทำงานประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 8/2559
  442 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ