.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 87/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 2/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีมติที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งศาสตราจารย์ 7 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 37 ราย และรับทราบความก้าวหน้าการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  374 อัตรา

● เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จำนวน 7 ราย ดังนี้

  • รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รศ.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

  • รศ.อัญชริดา สวารชร  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ศรเทพ ธัมวาสร  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รศ.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ศราวุธ ริมดุสิต  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.สุพล อนันตา  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


●  รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 37 ราย ดังนี้

สถาบัน

ผศ.
(ราย)

รศ.
(ราย)

รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

11

9

20

2มหาวิทยาลัยราชภัฏ

6

4

10

3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5

2

7

รวม

22

15

37

รับทราบความก้าวหน้าการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. 374 อัตรา

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า การเสนอขอกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560-2563 ตามที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาหารือในเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลัง จำนวน 374 อัตรา แยกเป็นสายวิชาการ จำนวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา สำหรับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
22/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  529 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 2016-17
  528 ข้อมูลสมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในประเทศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ