.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 84/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง
เยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


นายเอ็ดดี้ อึ๊ง (H.E. Mr. Eddie NG) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยเข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ*

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับ นายเอ็ดดี้ อึ๊ง พร้อมทั้งกล่าวว่า ฮ่องกงมีระบบการศึกษาที่ดีหลายด้านที่ไทยสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในหลายๆ  ด้าน อาทิ การพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากฮ่องกงมีผลการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน (Programme for International Students Assessment : PISA) อยู่ในลำดับสูงมากในทุกวิชา ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง ได้กล่าวขอบคุณ โดยหวังว่าไทยและฮ่องกงจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ฮ่องกงเสนอให้ทุนนักเรียนไทย ภายใต้นโยบาย  “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของฮ่องกง โดยแต่ละทุนการศึกษาจะมีจำนวนเงินไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และมีเงินสนับสนุนให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินเป็นจำนวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๒๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) ทั้งนี้ ฮ่องกงจะประสานแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง ยังได้เสนอให้ไทยและฮ่องกงดำเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister school) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนไทยและฮ่องกงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างกัน ซึ่งในฮ่องกงได้เริ่มดำเนินการแล้วกว่า ๖๐๐ คู่ สำหรับความร่วมมือกับไทย อาจเริ่มต้นดำเนินการก่อน ๑๐ แห่ง และขยายจำนวนให้มากขึ้นในอนาคต

อนึ่ง นอกจากเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ในช่วงเช้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกงยังได้เดินทางไปพบปะหารือความร่วมมือผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย


ข่าว : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.*
ภาพ : กลุ่มสารนิเทศ สป.
เผยแพร่ 21/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  418 นายกฯ เกาหลีใต้ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาเกาหลีที่ รร.สารวิทยา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ