.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 83/2560
การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง


จังหวัดระยอง - กระทรวงศึกษาธิการ มอบ กศจ.ระยอง จัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมปทุมวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัดระยอง, รวมทั้งผู้แทนภาคส่วนราชการ, ภาคเอกชน, สถานศึกษา, สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จังหวัดระยองถือเป็นจังหวัดที่สามของพื้นที่ EEC ที่จะต้องวางแผนจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การคมนาคม ตลอดจนการขนส่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจ และจากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีระดับคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบทุกวิชา ประกอบกับยังเป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษาที่สำคัญ อาทิ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นต้น ถือเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อไปขับเคลื่อน EEC ให้ตรงกับเป้าหมายพัฒนาประเทศของรัฐบาลต่อไป

จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสาธารณชน เกี่ยวกับการดำเนินงานบูรณาการการศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้สะท้อนกลับถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล่าว และพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและบริบทของตนเองต่อไป

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีที่จะร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นรูปแบบพิเศษของพิเศษ ที่จะต้องพิเศษมากกว่าปกติ พร้อมทั้งจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประชุม นำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขให้การดำเนินงานราบรื่น มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองมีภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง และได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามขา คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว ในส่วนของการศึกษา มีสถานศึกษารวม 304 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย 1 แห่ง สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 11 แห่ง โรงเรียน 248 แห่ง (สังกัด สพฐ. 225 แห่ง และสังกัดท้องถิ่น 23 แห่ง) โรงเรียนเอกชน 30 แห่ง โรงเรียนพระพุทธศาสนา 4 แห่ง สถานศึกษาของ กศน. 8 แห่ง และสถานศึกษาของ ปตท. 2 แห่ง (สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์) ได้จัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน การบูรณาการหลักสูตร การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กศจ.ระยอง มีความคาดหวังว่าการศึกษาจะช่วยสร้างให้เด็ก เยาวชน และชาวระยอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัด ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยว และเกษตรชีวภาพที่น่าอยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มุ่งหวังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และร่วมมือกันจัดการศึกษาแบบบูรณาการในแต่ละระดับอย่างเข้มข้น จริงจัง มากยิ่งขึ้นไปอีก


นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัด กล่าวถึงรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง ว่า กศจ. ระยอง ได้จัดประชุมชี้แจงและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ “คุณธรรมนำสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง บนวิถีประชาคมโลก” และได้กำหนดเป้าประสงค์การจัดการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

 • ปฐมวัย รักระยอง มองประชาคมโลก

 • ประถมศึกษา ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก

 • มัธยมศึกษาตอนต้น รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก

โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

 • โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียน โรงงาน ที่จะมีการพัฒนาอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

 • โครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

 • โครงการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสค. เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในระยะยาว

 • โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำของจังหวัดระยอง เน้นเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยถึงระดับอาชีวศึกษา ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณลักษณะพิสัย ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

 • โครงการจัดเก็บข้อมูลความต้องการแรงงานจังหวัดระยอง โดยบูรณาการเชื่อมโยงตามนโยบายประชารัฐ คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ความสามารถในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา และความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง (อบจ.ระยอง) เพื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ Thailand 4.0

นอกจากนี้ มีโครงการสำคัญที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาทิ สมาคมเพื่อชุมชน, มหกรรมการศึกษา Rayong Educaton Expo, เพื่อนชุมชนติวเตอร์, ทุนการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น


รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาเน้นวิศวะปฏิบัติ ตามหลักสูตรเยอรมนี (เทคนิคไทย-เยอรมัน) ใน 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการบริหารจัดการ โดยกำหนดเกณฑ์การรับผู้เรียนในสัดส่วน ระยอง 50 : อื่น ๆ 50 เพื่อผลิตคนรองรับการพัฒนาจังหวัดโดยคนระยองเอง

ในส่วนของการให้บริการวิชาการ ได้ดำเนินการในหลายส่วน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบให้กับภาคอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านโลจิสติกส์ ด้านอนุรักษ์พลังงาน โรงงานกำจัดขยะ-บำบัดน้ำเสีย-อากาศเสีย เป็นต้น, โครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมภายในจังหวัด, การให้บริการข้อมูลและเป็นที่ปรึกษา, การเตรียมเปิดหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” เพื่อปูทางผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ก้าวสู่การเป็นวิศวะไทย-เยอรมันพันธุ์แท้ เป็นต้น


นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวว่า ปัจจุบันดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ มจพ. วิทยาเขตระยอง ตามหลักการของเทคนิคไทย-เยอรมัน ในรูปแบบทวิภาคี โดยมีจุดเน้นสำคัญ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะจากการปฏิบัติงานจริง

นอกจากนี้ ได้วางแผนงานเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2560 ภายใต้หลักการสำคัญ คือ

 • การทำให้วิทยาลัยเป็นเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้นเปิดสาขาวิชาใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม

 • การปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ โดยจัดทวิภาคีร่วมกับโรงเรียน จัดตั้งเครือข่ายร่วมกัน การศึกษาดูงาน ฯลฯ

 • การประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การให้ทุนการศึกษา การทำให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพที่ชัดเจน เป็นต้น

 • การจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ โดยจัดในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคยุโรป

 • ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการมีส่วนร่วมจัดสรรทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา


นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง กล่าวว่า กศน.เน้นจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนวัยแรงงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส และผู้พลาดโอกาส โดยมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวม 182 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอ 8 แห่ง กศน.ตำบล 58 แห่ง และแหล่งเรียนรู้ 116 แห่ง

ในส่วนของการบูรณาการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยว โดยดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด อาทิ จัดหลักสูตร ปวช.ทวิศึกษา เปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน การจัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนรู้ในชุมชน โดยส่งเสริมทักษะอาชีพต่าง ๆ แก่สตรีและชุมชน ได้แก่ หลักสูตรเบเกอรี่ หลักสูตรผ้าควิลน์ หลักสูตรนวดแผนไทย นอกจากนี้ได้จัดหลักสูตรตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาด โครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพแรงงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพแรงงานด้านช่างพื้นฐานในทุกวันอาทิตย์ โดยจัดสอนภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านแก่ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้สนใจ


นายปรัชญา สมะลาภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า ควรพัฒนาให้การจัดการศึกษาของจังหวัด มีความยืดหยุ่นและแปรผันตามความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการแรงงานในอนาคตที่จะผูกโยงกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของผู้ที่ใช้แรงงาน ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและหารือร่วมกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่โดยตรง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สายการบินพาณิชย์ เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนการเป็น Smart City ของจังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยคาดหวังว่า การศึกษาจะช่วยสนับสนุน จัดทำ หรือคัดสรรเนื้อหา และสื่อการเรียนการสอนมาเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจจัดหาครูที่มีความรู้ความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาที่เข้าใจได้ยาก เป็นต้น


นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ว่า เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมร่วมกับเอกชน เขตประกอบอุตสาหกรรม ตลอดจนชุมชนอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 23 แห่ง บนเนื้อที่ 80,000 ไร่ มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559) รวม 545,564 คน เป็นผู้มีงานทำ 540,053 คน และเป็นผู้ว่างงาน 4,750 คน


นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวให้ข้อเสนอแนะว่า การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดย อบจ.ระยอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้สร้างโรงเรียนระบบ 2 ภาษา และมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน GSMP (Gifted Science Mathematics Program) ด้านวิชาชีพ ด้านดนตรี กีฬา พร้อมกับปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย โดยปัจจุบันเปิดสอนแล้ว 3 แห่ง คือ

 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เปิดสอนระดับอนุบาล 1 - ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน 2,097 คน

 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นโรงเรียนที่ถ่ายโอนมาจาก สพป.ระยอง เขต 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย เปิดสอนระดับอนุบาล 1 - ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน 1,713 คน

 • โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปิดสอนระดับ ม.1 - ม.6 ปัจจุบันมีนักเรียน 2,749 คน

นอกจากนี้ ในอนาคตมีโครงการที่จะจัดตั้งวิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เพื่อผลิต ต่อยอด และพัฒนากำลังคนที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและ Thailand 4.0


ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสถาบันวิทยสิริเมธี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการเป็นผู้บุกเบิกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อหลายสิบปีก่อน ประกอบกับการสนับสนุนและลงทุนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทางในพื้นที่จังหวัดระยอง การรับผู้เรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาสถานศึกษา “สถาบันวิทยสิริเมธี” ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของอาเซียน เป็นต้น

แต่พบว่าโจทย์สำคัญด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในจังหวัดระยอง ยังถูกมองข้าม และยังมีคนระยองบางส่วนนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนดี ๆ ในกรุงเทพฯ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้มีสถานศึกษาที่ดี ๆ และมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเกิดขึ้นในจังหวัดระยอง เพื่อดึงลูกหลานชาวระยองให้เรียนอยู่ในจังหวัดและมีสมรรถนะรองรับการพัฒนาจังหวัดเมื่อจบการศึกษา รวมทั้งการเตรียมการรองรับภาวะเด็กเกิดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การศึกษาจะวางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วย


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 • การแก้ไขกฎ ระเบียบ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น

 • การปรับระบบจัดสรรงบประมาณ จากหารยาว เปลี่ยนเป็นการจัดสรรตามบริบทของพื้นที่และนโยบายพิเศษ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควรได้รับงบประมาณเหมาะสมกับการดำเนินงานในลักษณะพื้นที่พิเศษ เป็นต้น

 • การอาชีวศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนากำลังคนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามบริบทในแต่ละพื้นที่

 • การพัฒนาครู สิ่งสำคัญของการบูรณาการการศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ คือการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพใน 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

 • การปรับกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นจะต้องปรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาผู้เรียนตามหลัก EF (Executive Function) ที่เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก นำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงาน

 • การสร้างคน หลักการสร้างคนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด จะต้องเน้นสร้างคนให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เราหลุดพ้นจากการพึ่งพาองค์ความรู้จากต่างชาติ และวางเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดระยองพัฒนาและก้าวหน้าได้ด้วย “แนวคิดของสมชาย หลักการของสมศรี” ให้ได้

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
21/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  080 ปนัดดาเปิดกิจกรรมพลเมืองดี วินัยเด่น "STAR STEMS"
  069 ผลประชุมองค์กรหลัก 7/2560
  065 นโยบายจุดเน้นการของบประมาณ
  059 ผลประชุมองค์กรหลัก 6/2560
  058 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ฉะเชิงเทรา
  037 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ชลบุรี
  036 ศธ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สงขลา
  035 "ปนัดดา"บรรยายเรื่องพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
  034 ศธ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
  033 การสรรหาผู้บริหาร ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ