.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 80/2560
"ปนัดดา" เปิดกิจกรรมการปลูกฝัง "พลเมืองดี วินัยเด่น" ตามแนวคิด "STAR STEMS"


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกฝัง "พลเมืองดี วินัยเด่น" ตามแนวคิด "STAR STEMS" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลเมืองดี วินัยเด่น สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถานประกอบกิจการ จากนิคมอุตสาหกรรม และบุคลากรระดับสูงรับฟัง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า  ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีระเบียบวินัยสร้างชาติ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราจึงต้องสร้างอุดมการณ์ให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัยและปัญญา เพื่อนำความคิดไปสู่ประโยชน์สุขและประเทศชาติ ซึ่ง "วินัย" คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ, "วินัย" ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ และ "วินัย" ยังนำมาสู่ความสงบสุขอีกด้วย นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ด้วยการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยกันสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยังคงทรงประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนานสืบไป

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวถึง "อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ความเชื่อมโยงที่ต้องเรียนรู้ และความซื่อตรงต่อแผ่นดิน" ด้วยว่า เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ถือเป็นสิ่งที่ลูกหลานเยาวชนต้องจารึกจดจำตราบนานเท่านาน เพราะมิเช่นนั้น ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะไม่เป็นดั่งเช่นที่ปรากฏในช่วงสิ้นสุดแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ การที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงช่วยกอบกู้และอภิบาลรักษาความสง่างามและความเป็นเอกราชแก่ชาติไทยเรา ได้ทรงมีพระราชอัธยาศัยไมตรีจิตในแบบฉบับของสยามประเทศ พระอัจฉริยภาพอันรอบคอบและลึกซึ้ง พระราชวิริยภาพที่ไม่เคยทรงเหน็ดเหนื่อย และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันแผ่ไพศาล ที่ทำให้มหาประเทศและประชาคมโลกให้ความเคารพ และเกรงใจประเทศชาติและประชาชนชาวไทย กอปรกับความตั้งมั่นและความจงรักภักดีของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ยังความเป็นเอกราชแก่ประเทศชาติไม่ถูกข่มเหงรังแกหรือการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการไม่ให้เกียรติต่อประเทศไทยภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ในทางกลับกัน มหาประเทศกับอีกมิตรประเทศทั้งหลายทั้งปวง ต่างได้เฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างงดงามที่สุด ยังความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยตราบทุกวันนี้

โอกาสนี้ ได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการสืบสานพระราชปณิธาน เช่น The Power of Love, หน้าที่พลเมือง, เก็จแก้วกัลยา เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวทางการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" เพื่อสร้างวิทยากรด้านการพัฒนา "พลเมืองดี วินัยเด่น" ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าว สามารถนำแนวคิดไปถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ (ภาคเอกชน) ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคประชาสังคมในวงกว้างต่อไป

โดยขอให้ยึดแนวทาง "เริ่มต้นที่บ้าน เบ่งบานในสถานศึกษา เติบโตใหญ่กล้าในสังคม"

อนึ่ง ภายหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ พล.อ.พหล สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้เผยแพร่ผลการประชุมต่อสาธารณชนในวงกว้างต่อไป

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพลเมืองดี วินัยเด่น และคณาจารย์ ลูกหลานนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งขับร้องเพลง "พระราชาในนิทาน" และการถวายความอาลัยได้อย่างไพเราะมาก ซึ่งทำให้คนที่ได้รับฟังต่างซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง


จิรายุทธ คามขุนทด, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลบางส่วน:
โกวิท คูพะเนียด อนุกรรมาธิการฯ
จิรายุทธ คามขุนทด:
ถ่ายภาพ
19
/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  069 ผลประชุมองค์กรหลัก 7/2560
  065 นโยบายจุดเน้นการของบประมาณ
  059 ผลประชุมองค์กรหลัก 6/2560
  058 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ฉะเชิงเทรา
  037 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ชลบุรี
  036 ศธ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สงขลา
  035 "ปนัดดา"บรรยายเรื่องพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
  034 ศธ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
  033 การสรรหาผู้บริหาร ศธ.
  026 วันครู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ