.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 76/2560
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.
การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฎ ก.ค.ศ.
การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

---------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     “ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) มีสามประเภท ดังต่อไปนี้
       (๑) ประเภทอำนวยการ
       (๒) ประเภทวิชาการ
       (๓) ประเภททั่วไป”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒/๑ และข้อ ๒/๒ แห่งกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

     “ข้อ ๒/๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา หรือตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเป็นพิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหลักเกณฑ์ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
     ข้อ ๒/๒ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีสองระดับ ดังต่อไปนี้
       (๑) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก ดังต่อไปนี้
            (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
            (ข) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
       (๒) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้
            (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
            (ข) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     “ข้อ ๑๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงาน ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใดและระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
       (๑) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท
       (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท
       (๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท
       (๔) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท
       (๕) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้บัญชีท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.


บัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ท้ายกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

---------------------

ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ได้แก่
สายงานอำนวยการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่
๑. สายงานพยาบาลวิชาชีพ
๒. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่
๑. สายงานนิติการ
๒. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. สายงานวิชาการศึกษา
๔. สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นประเภทของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าภายในหน่วยงานการศึกษาอื่น และได้กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญในสายงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้การกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  064 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  013 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.ตั้งอ.ก.พ.กระทรวง และเกลี่ยตำแหน่ง ศธภ.
  510 แต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ
  505 ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สมศ.
  496 แต่งตั้ง พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เป็นองคมนตรี
  491 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯแนวทางจัดการศึกษาในต่างประเทศของ ส.อุดมศึกษาไทย
  473 ราชกิจจาฯ ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ป.ตรี
  376 ระเบียบ ศธ.ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ปวช.
  361 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้เกษียณอายุ ศธ.9 ราย
  350 ข้อบังคับคุรุสภาฯ การพิจารณาประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ