.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 75/2560
รมว.ศธ.เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา


นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: MOU)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้หารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีฯ กัมพูชาได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐมนตรีฯ ไทยได้เดินทางมาเยือนกัมพูชาในครั้งนี้

ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยได้ขอบคุณรัฐมนตรีฯ กัมพูชาที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อคราวการประชุมอาเซียน-รัสเซียเมื่อปี ๒๕๕๙

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาในภาพรวม การสนับสนุนทางการศึกษา
และความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้นำเสนอว่าในการพัฒนาการศึกษานั้น จำเป็นต้องปรับแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ ในฐานะของประธานสภาซีเมคยินดีจะใช้วาระนี้ขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาค และได้เชิญชวนรัฐมนตรีฯ กัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีกำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาระหว่างกันในเวทีนานาชาติ ตลอดจนกล่าวถึงข้อริเริ่มของไทยที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาค สำหรับความร่วมมือในระดับทวิภาคีไทย-กัมพูชา รัฐมนตรีฯ ไทยกล่าวว่าประเทศไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน และมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในหลายระดับ โดยโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกำปงธม (สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล) และจังหวัดกำปงสปือ (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ)ฃ

รัฐมนตรีฯ กัมพูชาเห็นพ้องถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของซีมีโอ โดยเห็นว่ากรอบความร่วมมือดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันกัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนกัมพูชารู้สึกซาบซึ้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับให้แก่กัมพูชาปีละ ๒๐๐ ทุน มาอย่างน้อย ๒๕ ปีแล้ว นับถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษากัมพูชาได้รับพระราชทานทุนประมาณ ๕,๐๐๐ คน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการมาเยือนของรัฐมนตรีฯ ไทยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๒ ที่ได้เพิ่มเติมสาระการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-กัมพูชาเพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน และกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจเป็นระยะเวลา ๕ ปี

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เดินทางเยี่ยมชม Preah Sisowath High School ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น ๓ สาขาหลัก ได้แก่ ด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระราชวังหลวง และวัดที่สำคัญของกัมพูชา

อนึ่ง จากการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในครั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาการศึกษาของกัมพูชา โดยเฉพาะการทุ่มเททรัพยากรให้กับครูเป็นอย่างมาก ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นประสบการณ์สำคัญที่ควรเผยแพร่ให้ได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


ข้อมูล: สต.สป.
ภาพ: ETV
เผยแพร่ 17/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  418 นายกฯ เกาหลีใต้ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาเกาหลีที่ รร.สารวิทยา
  415 ภารกิจที่เปรู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ