.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 71/2560
แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ
"7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา"


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.): ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้บริหารสภาการศึกษา ผู้แทนเครือข่ายการศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับเชิญมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา" จากการที่ได้อ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ พบว่ามีข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลายเรื่อง อาทิ ความรอบคอบถี่ถ้วน ความรับผิดชอบ หน้าที่ของบัณฑิตซึ่งไม่ใช่เรียนเพื่อหวังปริญญาบัตร แต่งต้องหวังปริญญาคุณความดีเพื่อเป็นคนดี อีกทั้งต้องคิดดี คิดดีแล้วกระทำ กระทำแล้วเป็นคนดีต่อชาติบ้านเมือง จึงขอขอบคุณสภาการศึกษาที่ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2489-2559 ซึ่งเป็นหนังสือที่เราคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ และร่วมกันหวงแหนรักษา พร้อมทั้งเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนาน

ทั้งนี้ ขอฝากให้คณาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกันต้องมีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน เพื่อให้เกียรติผู้เขียนหรือผู้คิด พร้อมทั้งคณาจารย์จะต้องเป็น Idol หรือแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์ได้เห็นและได้ปฏิบัติตามด้วย ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมต่อไป

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า การจัดทำหนังสือ "7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งได้รับการบันทึกไว้โดยสำนักราชเลขาธิการ โดยคัดเลือกพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาจำนวน 99 องค์ จาก 4,000 องค์ ซึ่งเป็นข้อความเดิมไม่มีการตัดตอนและอาจจะมีบางคำที่ไม่ได้ใช้ตัวสะกดเหมือนภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่เป็นคำที่นิยมใช้ในสมัยนั้นจริง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียบร้อยแล้ว

หนังสือ "7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา" จัดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม และจัดทำในรูปแบบวีดิทัศน์ (CD) อีก 10,000 แผ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา www.onec.go.th เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ และหลังจากนี้จะเผยแพร่หนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

  ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  400 รับฟังยุทธศาสตร์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
  235 ผลประชุมสภาการศึกษา 2/2559
  133 ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
  091 การประชุมโต๊ะกลมฯ สะเต็มศึกษา
  073 ผลประชุมสภาการศึกษา
  479 สถิติการศึกษาของไทยปี 2556-2557
  374 ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
  359 รมช.ศธ.ให้นโยบาย สกศ.
  310 ผลประชุมสภาการศึกษา 3/2558
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ