.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 66/2560
เปิดค่าย Boot Camp รุ่นที่ 4 ที่
นครราชสีมา


จ.นครราชสีมา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4 : Regional English Training Center ณ ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย รวมทั้งคณะผู้บริหารในพื้นที่ เช่น ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 31, ดร.สมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครูอาจารย์ เข้าร่วมเปิดค่ายการอบรมครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์อบรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็น 1 ใน 4 ศูนย์การฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4 ซึ่งได้มีพิธีเปิดพร้อมกันที่โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก  โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ และได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council โดยใช้เวลาอบรมแบบเข้มเป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์

รูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรมแบบ Boot Camp มี 5 ด้าน คือ เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้น มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ และมีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟังพูดอ่านเขียน โดยใช้แบบทดสอบ Aptis และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching) ซึ่งการฝึกอบรมทั้ง 4 ศูนย์ในปีนี้เป็นการดำเนินการระยะที่สอง ต่อเนื่องจากระยะแรก ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุราษฎร์พิทยาคม ขอนแก่นวิทยายน และวัฒโนทัยพายัพ โดยคาดว่าในระยะที่ 3 หรือปี 2561 จะขยายศูนย์อบรมให้ครบ 18 ศูนย์ตามเป้าหมายต่อไป

นอกจากนี้ การฝึกอบรมแบบ Boot Camp ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับ British Council จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ British Council ดำเนินการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ British Council เคยจัดมา จึงถือว่าทุกคนที่เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในหลายแง่มุม แต่ตนไม่ได้สนใจเพียงความใหญ่ของการอบรม แต่สะท้อนความคิดเราว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการฝึกอบรมเรื่องภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาเราละเลยเรื่องนี้มานาน และถือว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติด้วย เพราะหากเราไม่พัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ประเทศเราจะยิ่งล้าหลังกว่าทุกประเทศ เพราะภาษามีผลเกี่ยวข้องกับความคิด วัฒนธรรม เป็นอย่างมาก ดังเช่นที่ตนเองไปบรูไนฯ มาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เห็นว่าบรูไนฯ ยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชนสูงมาก ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนบรูไนฯ มีวิธีคิด การวางแผนที่ดีมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า การฝึกอบรมรูปแบบนี้ จะสอดคล้องกับระบบการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูด้วย โดยจะผูกโยงกับจำนวนชั่วโมงและคุณภาพการสอน รวมทั้งการพัฒนาตนเอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูภาษาอังกฤษในระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ เพียงผ่านการประเมินด้วยมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับ Certificate ในระดับที่กำหนดเท่านั้น ก็ถือว่าผ่านการประเมินวิทยฐานะดังกล่าวแล้ว ทำให้ครูไม่ต้องจัดทำเอกสารทางวิชาการแบบวิทยานิพนธ์อีกต่อไป

แต่หากประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้รูปแบบการวิจัยในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าวด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
13/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  055 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่อนุบาลนนทบุรี
  054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  050 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
  049 ให้โอวาทพิธีปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์
  044 บรรยายสืบสานพระราชปณิธานฯ ที่อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร
  043 รับฟังปัญหา รร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ี่สกลนคร
  042 บรรยาย "ศาสตร์พระราชา" ที่เชียงใหม่
  041 การประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ