.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 64/2560
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เผยแพร่กฎกระทรวงเรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
   “การจัดการศึกษา” หมายความว่า การดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอน หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
   “นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิใช่สถานที่ตั้ง ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้อ 3 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   (1) ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
   (2) เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ
   (3) เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชี่ยวชาญ
   (4) เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง
   (5) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   (6) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสามส่วน ดังต่อไปนี้
      (ก) ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก
      (ข) ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ำกว่าระดับดี
      (ค) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ำกว่าระดับดี
   (7) มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
   (8) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
   (9) จัดให้มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
   (10) มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
   (11) มีระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบได้
   (12) ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้อ 4 ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
   (1) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ 3 รวมทั้งรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา
   (2) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร ที่จะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดใน (1) พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
   (3) หลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3 (4) (5) (6) และ (7)
   (4) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้อ 5 เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 4 แล้ว ในกรณีที่คำขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาโดยเร็ว
   ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าคำขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแจ้งดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำเป็นหนังสือและระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้
   ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามวรรคสอง ให้ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคำขอตามข้อ 5 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคำขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารและหลักฐานเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารและหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขตามคำแนะนำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้คำขอนั้นตกไป
   ในกรณีที่คำขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ผู้ยื่นคำขอได้ปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ข้อ 7 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคำขอทราบผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่กรณี

ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามข้อ 6 แล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเริ่มต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อาจทำเป็นหนังสือขอขยายระยะเวลาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต โดยการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้กระทำได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป

ข้อ 9 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 4 และให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้

ข้อ 10 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต้องรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสาธารณชน
   เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด แล้วรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสอง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ 11 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ 12 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปสำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น

ข้อ 13 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป และให้นำความในวรรคสามของข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 14 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
   ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป และให้นำความในวรรคสามของข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 15 การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามข้อ 13 และข้อ 14 ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

ความในข้อ 10 มิให้นำมาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับผ่านตามข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  013 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.ตั้งอ.ก.พ.กระทรวง และเกลี่ยตำแหน่ง ศธภ.
  510 แต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ
  505 ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สมศ.
  496 แต่งตั้ง พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เป็นองคมนตรี
  491 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯแนวทางจัดการศึกษาในต่างประเทศของ ส.อุดมศึกษาไทย
  473 ราชกิจจาฯ ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ป.ตรี
  376 ระเบียบ ศธ.ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ปวช.
  361 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้เกษียณอายุ ศธ.9 ราย
  350 ข้อบังคับคุรุสภาฯ การพิจารณาประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
  331 แต่งตั้งศาสตราจารย์ จุฬาฯ 3 าย และอธิการบดี 3 าย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ