.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 62/2560
การเยือนบรูไนดารุสซาลามของนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)


นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) แห่งราชอาณาจักรบรูไน ณ พระราชวัง Nurul Iman เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ในช่วงเช้าวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Haji Suyoi bon Haji Osma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรูไนดารุส ซาลาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสนใจในแนวทางการพัฒนาการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะของตนเองเพื่อให้มีขีดความสามารถพร้อมเป็นแรงงานสำคัญของโลก ทั้งนี้ รัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างกันในประเด็นของการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การยืมหนังสือเรียน การปรับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ และการพัฒนาครู เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องร่วมกันว่า การดำเนินความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบซีมีโอจะนำมาซึ่งการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของภูมิภาค

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิคและอาชีวศึกษาของซีมีโอ และมอบข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร นักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ว่าในยุคปัจจุบันการศึกษาสายอาชีพมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาค โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน และดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การปรับแนวคิด (mind set) ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ครูและผู้ปกครองควรจะต้องมีความคาดหวัง (expectation) เพื่อจะทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ (aspiration) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต่อมา ในช่วงเย็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบรูไน และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งบรูไนได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 2030 และได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการศึกษาที่เรียกว่า SPN 21 และมีการปรับระบบการพัฒนาครู และเน้นการส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนในสายอาชีพมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาของบรูไนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะกับบริบทของประเทศ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดเยือนประเทศสมาชิกซีมีโออีก ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนมา โดยมีกำหนดส่งมอบตำแหน่งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที ๔๙ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


สต.สป. : สรุป
ETV
: ถ่ายภาพ
10/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  418 นายกฯ เกาหลีใต้ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาเกาหลีที่ รร.สารวิทยา
  415 ภารกิจที่เปรู
  390 ให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการฯ กัมพูชา
  383 หารือกับ ออท.สหราชอาณาจักร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ