.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 61/2560
ศธ.จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน" (2/2)


9 กุมภาพันธ์ 2560 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟังและเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ได้ร่วมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ ด้วยการศึกษาทุกระดับแบบสอดคล้องต่อเนื่อง” ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเช่นเดียวกันทั้ง 3 เมือง คือ 1) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” 2) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 3) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ “การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ” ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 86 กลยุทธ์ 60 โครงการ และ 66 รายวิชา/หน่วยการเรียน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน ภายนอก ในระดับต่างๆ และเครือข่ายกับภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแสวงหาต้นทุนและกลุ่มผู้นำในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ด้วยโครงการทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะนำ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อปรับการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน

การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบคือ "มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ (เรียนแล้วมีงานทำในพื้นที่) มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นกลไกการขับเคลื่อน โดยยึดแนวทางการบูรณาการการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ เพื่อรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน"


นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ (คปต.ส่วนหน้า) กล่าวให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี พ.ศ.2560-2563) เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจุบันพบว่าประชาชนมีความเข้าใจในการเป็นเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" มากขึ้น แต่ก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในเรื่อง การปรับทัศนคติของประชาชนและผู้เรียนให้เข้ามาเรียนสายวิชาชีพหรือเกษตรกรรมให้มากขึ้น เช่น แนวคิดการทำเกษตรไม่จน การทำเกษตรแบบประณีต ซึ่งถือเป็นกระแสใหม่ เช่น การปลูกลองกอง ซึ่งผลศึกษาวิจัยพบว่าหากมีการตัดแต่งกิ่ง จะได้ราคาผลผลิตมากกว่าการปลูกแบบเดิม ๆ และหากครูมาทำเกษตรเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะช่วยลดรายจ่ายและหนี้สินครูอีกด้วย

นอกจากนั้น ควรนำโครงการในพระราชดำริ เช่น บัญชีครัวเรือน มากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ด้วย


นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) กล่าวเสนอแนะว่า ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ นอกจากจะต้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แล้ว ต้องเชื่อมโยงกับกระแสโลกด้วย เช่น วาระของสหประชาชาติในการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยได้กำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาตามหลัก 5P คือ Prosperity-People-Planet-Peace-Partnership

นอกจากนี้ การเป็นเมืองต้นแบบ ระบบการศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนา "นักการค้า นักการตลาด และนักธุรกิจ" ให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ให้มากขึ้น เพราะจะช่วยเสริมสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อีกทางหนึ่ง


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จของแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาในการเป็นเมืองต้นแบบ ที่ถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่การนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งผลสู่ความสำเร็จของการเป็นเมืองต้นแบบ คือ ทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดีขึ้น อันจะส่งผลถึงบรรยากาศและมูลค่าการลงทุนสูงขึ้น และผู้คนก็จะมีงานทำมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ฝากหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ เร่งยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น แม้ว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในพื้นที่จะสูงขึ้นแล้วก็ตาม ดูได้จากตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ผลการสอบ O-NET สูงขึ้น แต่ก็ยังด้อยกว่าภาคอื่น

จึงขอให้ทำงานประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพราะการทำงานที่เป็นเอกภาพ มีการบูรณาการจัดการศึกษาทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน จะส่งผลให้แผนการดำเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ตาม 7 จุดเน้น ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

"อยากให้คนไทยเข้าถึงคุณภาพการศึกษา ให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในสังคมไทย ให้คนไทยจบแล้วมีอาชีพมีงานทำ ให้การศึกษาเป็นรากฐานความมั่นคงของการพัฒนาพื้นที่และประเทศ  สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้" พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
9/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  055 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่อนุบาลนนทบุรี
  054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  050 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
  049 ให้โอวาทพิธีปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์
  044 บรรยายสืบสานพระราชปณิธานฯ ที่อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร
  043 รับฟังปัญหา รร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ี่สกลนคร
  042 บรรยาย "ศาสตร์พระราชา" ที่เชียงใหม่
  041 การประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่
  025 จัดคลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ