.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 56/2560
"พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์"
ให้โอวาทนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


จังหวัดนครนายก - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการ "ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทภายหลังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5-7 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 62 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 323 คน ตอนหนึ่งว่า เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว ทุกคนจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะบ้านของเราในพื้นที่ฯ ยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคง แต่รัฐบาลก็พยายามมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและหลากหลายมิติ รวมทั้งมิติด้านการศึกษาด้วย

จึงย้ำว่านักศึกษาทุกคน คือ ผลผลิตและทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้จบแล้วกลับออกไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ตนเข้ามารับผิดชอบพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้วางรากฐานที่สำคัญไว้ เช่น พัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดให้มีมาตรฐาน ได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรอิสลามตอนต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีการเรียนหลักสูตรที่เป็นสายอาชีพมากขึ้น และเรียนสายสามัญที่จะทำให้เรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งภาษาอังกฤษมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้เด็กรุ่นน้องของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ได้ช่วยกันสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในภูมิลำเนา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัว ในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของราชการก็ตาม เพราะล้วนแต่ทำประโยชน์ให้พื้นที่ทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อจบออกไปแล้ว ขอให้ช่วยกันทำงานและประกอบอาชีพอย่างมีคุณค่า เป็นคนดีของบ้านเมือง มุ่งมั่น ขยัน อดทน เพื่อร่วมกันสร้างคุณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ ทดแทนบุญคุณบ้านเมืองของเรา และร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาไปอย่างมาก ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้เห็นชอบและอนุมัติให้มีการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะครอบคลุมไปทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่จังหวัดปัตตานีก็ใช้พื้นที่อำเภอหนองจิกและอำเภอแม่ลาน ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงที่จะขยายศักยภาพในเรื่องการเกษตร ก้าวหน้าผสมผสาน แปรรูปอาหารต่าง ๆ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส ก็จะมีอำเภอสุไหงโก-ลก ที่จะเป็นฐานในการใช้ศักยภาพในด้านการค้าระหว่างชายแดนประเทศ ซึ่งถือว่ามีคุณค่าสูงในพื้นที่และขยายต่อไปในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น ขอให้ได้ไปศึกษาข้อมูล ศึกษาให้รู้ ให้รอบคอบว่ามีการพัฒนานอกเหนือจากนี้ไปอีก ที่จะเราเลือกทำงานแล้วมีรายได้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรวม

วัตถุประสงค์อีกเรื่องหนึ่งในการปัจฉิมนิเทศ ก็คือ ได้มาพบกัน เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ที่เป็นนักศึกษาของโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ได้รู้จักกัน มีข่าวสาร ในการที่จะทำสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ และจากเอกสารที่ได้มีการแจกในการสัมมนาครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาข้อความ มีเรื่องที่มีประโยชน์น่าสนใจอย่างมาก เช่น หลักการทรงงาน 23 ข้อ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหลักที่จะนำไปศึกษาและพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติม และนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อไปด้วย


นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะอีกด้วย

โดยการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน กิจกรรมเพื่อกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนอุดมศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของชีวิตจากวิกฤตสู่โอกาส การเสวนาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาทุนรุ่นที่ผ่านมา กิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การสร้างภาวะผู้นำและความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาทุน การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ เพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิตของแต่ละคน

ที่สำคัญยังมีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลัก 23 ข้อในการทรงงาน พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงานอีกด้วย โดยมีวิทยากรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้ เช่น สำนักงาน ก.พ., มหาวิทยาลัยมหิดล, สกอ., สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา, Tesco Lotus เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  529 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 2016-17
  528 ข้อมูลสมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในประเทศ
  526 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559
  507 บรรยายยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถบูรณาการของประเทศ
  501 าฐกถาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ