.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 49/2560
"
ปนัดดา" ให้โอวาทค่ายพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์


จังหวัดสมุทรปราการ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดค่าย ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2016 หรือ "กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ สู่อาเซียน 2016" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานตากอากาศบางปู โดยมีครูและนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั่วประเทศ 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 240 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 120 คน นักเรียนจากประเทศอาเซียน 36 คน นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คน และนักเรียนนักข่าวจากเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เจ้าภาพ 5 คน ที่เหลือเป็นครูและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียนเยาวชนอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดความรักสามัคคีในเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งค่ายกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเยาวชนไปทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ เช่น นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลฯ ป่าชายเลน พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สยาม

ในพิธีปิดครั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งให้ข้อคิดด้วยว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนหลวงพระราชทาน เช่นเดียวกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย ฯลฯ จึงฝากให้เยาวชนทุกคนมีความรัก สามัคคี ร่วมใจกันด้วยความสามัคคีและความสร้างสรรค์ภายในเครือข่ายและต่อผู้อื่น เช่น การใช้ Social Media เพื่อทำให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อสังคมประเทศชาติ ดังเช่นในประเทศอื่น ๆ ที่เยาวชนต่างเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีความเคร่งครัด มีศีลธรรมจรรยาในเรื่องเหล่านี้มาก

นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยเศร้าโศกทั้งประเทศ อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน เรามีต้นแบบที่ดีคือในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนทั้งประเทศตราบจนวันนี้

จึงขอให้ทุกคนมีกำลังใจ รักกัน ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นธรรมาภิบาล อยากเห็นคนไทยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นประเทศที่มีคุณธรรม ไม่ใช่พูดอย่างทำอย่าง หวังว่านักเรียนเยาวชนทุกคนจะช่วยสร้างสรรค์สังคมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี: ถ่ายภาพ

2
/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  044 บรรยายสืบสานพระราชปณิธานฯ ที่อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร
  043 รับฟังปัญหา รร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ี่สกลนคร
  042 บรรยาย "ศาสตร์พระราชา" ที่เชียงใหม่
  041 การประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่
  025 จัดคลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่
  021 บรรยายที่ รร.ศรีอยุธยา
  014 ศธ.จัดอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค
  010 รมว.ศธ.รับฟังปัญหา รร.ICU ที่เชียงใหม่
  527 111 ปีแห่งการพระราชทานนาม รร.ยุพราชวิทยาลัย
  525 วันกำพล วัชรพล ประจำปี 2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ