.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 45/2560
การ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า มติที่ประชุมในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของระบบการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างระบบใหม่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีแบบแผนในการตรวจราชการมากขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างตรวจเหมือนที่ผ่านมา และกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทำงานในเรื่องนี้โดยเอกเทศ แต่จะให้คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีบุคคลทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) เข้ามาช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนบอร์ดบริหารของบริษัท ที่มาช่วยในการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้องค์กรหลักไปกำหนดวิธีการตรวจราชการ ในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ตามนโยบาย ซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันไป ส่วนการประเมินแต่ละเรื่องควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจติดตามและประเมินผลให้เป็นไปในเกณฑ์เดียวกัน เช่น หากเป็นเรื่องของโรงเรียน ICU หรือทวิภาคีระบบใหม่ จะมีการติดตามตรวจสอบลงไปในระดับสถานศึกษาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งแตกต่างไปจากการตรวจติดตามเรื่องของแผนการศึกษาชาติ ที่จะเข้าไปดูที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไม่ใช่สถานศึกษา หรือการตรวจติดตามงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินจะลงไปดูว่ามีการใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นวิธีใหม่ในการตรวจราชการ ซึ่งจะมีการติดตามทั้ง "งานและเงิน" กล่าวคือ จะติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามผลการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งการศึกษาปฐมวัยด้วย นอกจากนี้ จะเน้นการตรวจราชการให้ครอบคุลม 3 มิติ คือ โอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศลงไป คือ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับสถานศึกษา

ดังนั้น แต่ละองค์กรหลักต้องจัดบทบาทของตนเองในการตรวจราชการและวิธีการในการตรวจราชการให้ชัดเจน และจะต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ให้สอดคล้องกับระบบการตรวจราชการแบบใหม่นี้อีกด้วย โดยขอให้แต่ละองค์กรหลักนำเสนอวิธีการตรวจราชการแบบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คน เป็นทั้งบุคคลภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน คือ ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ 5 องค์กรหลัก และผู้อำนวยการ สมศ. ส่วนกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน 2 คน คือ นายอรรถพล ตรึกตรอง และนายวีระกุล อรัณยะนาค ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 9 คน คือ นางอุดมลักษณ์ กุลพิจิตร ด้านการศึกษาปฐมวัย, นายสมเกียรติ ชอบผล ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิติ รตะนานุกูล ด้านการอุดมศึกษา, นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ด้านการอาชีวศึกษา, นายจอมพงศ์ มงคลวนิช ด้านการศึกษาเอกชน, นายศิริชัย กาญจนวาสี ด้านการวิจัยและเมินผล, นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ ด้านการบริหารการศึกษา, นายปรีชา เถาทอง ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, นางสุภาว์ จุลนาพันธุ์ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และงบประมาณ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  029 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2560
  024 วันเด็กแห่งชาติ
  016 นำเด็กเข้าพบนายกรัฐมนตรี และเปิดประชุมสภานักเรียน
  015 ภารกิจปนัดดาที่นครพนม
  519 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 3 ราย
  514 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2559
  487 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2559
  484 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 6 ราย
  482 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  459 รับฟังแผนการดำเนินงานปี 2560 ของ สช.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ