.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 662/2560
รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบาย สทศ.


เมื่อวานนี้ (27 ธ.ค.60) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. และคณะกรรมการบริหาร-เจ้าหน้าที่ สทศ.ร่วมฟังนโยบาย ที่ห้องประชุมชั้น 35 สทศ.เขตพญาไท

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศธ. ในด้านการปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายคือ "ประชาชนต้องได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน"

จากนั้น นพ.อุดม คชินทร ได้มอบนโยบายด้านต่าง ๆ

🔻 การออกข้อสอบต้องสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น

สทศ.เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญด้านระบบการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา สทศ.ได้มีการพัฒนาที่ดีมาโดยตลอดในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยมีการทดสอบทั้งประเทศรวม 21 ครั้งต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมาก จึงขอให้ สทศ.เน้นการทดสอบที่จะต้องบอกถึงผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ให้ได้ เนื่องจากการทดสอบจะนำมาเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนดระบบการศึกษาใหม่ได้ หากวัดผลด้านใด เด็กก็จะทำตามแบบนั้น เช่น การสอบ PISA โดยรูปแบบของข้อสอบใช้วัดการคิดวิเคราะห์ แต่เด็กไทยทำคะแนนได้ไม่ดีเนื่องจากถูกสอนมาให้ท่องจำ แต่ขาดการคิดวิเคราะห์ ขณะที่การคิดวิเคราะห์นั้นจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม

🔻 สทศ.ต้องเน้นการออกข้อสอบให้ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ดังนั้น หาก สทศ.สามารถทำการทดสอบให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ข้อสอบต้องไม่ผิด เฉลยไม่ผิด จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น ตลอดจนส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนทุกระดับมีการปรับตัว

ในส่วนของการใช้ความจำและความเข้าใจ ก็ยังคงมีความจำเป็นบางส่วน เช่น การบอกแนวคิด (Concept) เหตุผลต่างๆ (Rationales) แต่ทางด้านรูปแบบการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น เน้นการเรียนของจริงในสถานที่จริง เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง นอกจากนี้ สทศ.ยังต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง Digital Based ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อเด็กรุ่นใหม่ด้วย

🔻 เน้นพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (Soft Skill) และสมรรถนะ (Competency)

สิ่งสำคัญในวันนี้คือเด็กไทยต้องเก่ง เก่งทั้งความรู้วิชาการ และความรู้ด้านกว้าง หรือ Soft Skill เช่น การคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งจะเน้นเรื่องดังกล่าวในกระบวนการเรียนการสอนให้มากขึ้น เนื่องจาก Soft Skill เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งให้เด็กประสบความสำเร็จในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว จะไม่ได้ดูเกรดเป็นสิ่งสำคัญ แต่วัดจากสมรรถนะ (Competency) ที่สามารถตอบโจทย์องค์กรได้

🔻 ย้ำ สทศ.ต้องออกข้อสอบไม่เกินหลักสูตร

ขอให้ สทศ.ทบทวนเกี่ยวกับการออกข้อสอบในทุกระดับชั้นเรียน ซึ่งที่ผ่านมาเด็กต้องไปพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ส่วนครูก็เปลี่ยนทัศนคติโดยสอนไม่เต็มที่ กั๊กไว้ไปสอนที่โรงเรียนกวดวิชา กลายเป็นวงจรอยู่แบบนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน

จึงให้นโยบายว่า การทดสอบทุกระดับชั้น จะต้องไม่เกินระดับที่เรียน และนโยบายนี้จะตอบโจทย์เรื่องความต้องการให้เด็กเรียนในชั้นเรียนได้ด้วย หากสามารถดำเนินการให้เกิดผลในเชิงประจักษ์แล้ว จะทำให้การเรียนการสอนระบบปกติอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เด็กจบจากชั้นเรียนจริง ๆ

🔻 การทดสอบต้องสะท้อนมาตรฐานสากล

ช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสอ่านรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด มาตรา 54 เกี่ยวกับการศึกษา ระบุว่า “รัฐจะต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล” แต่ปัจจุบันมีเพียงคุณภาพ อาจจะยังไม่เพียงพอ จะต้องมีคุณภาพระดับสูง มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลด้วย จึงขอให้ สทศ.เข้ามาช่วยยกระดับร่วมกันด้วย เนื่องจากการทดสอบจะสามารถนำผลมากำหนดกระบวนการเรียนรู้ของทุกระดับชั้นได้ใหม่และเหมาะสม

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงผลจากการหารือครั้งนี้ด้วยว่า ปัจจุบัน สทศ.ได้ดำเนินการปรับระบบการทดสอบต่าง ตามนโยบาย ศธ. แต่วันนี้ต้องทำให้เร็วขึ้น และเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพราะการทดสอบในศตวรรษที่ 21 จะดำเนินการทั้งส่วนการวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ และการวัดสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร จิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กันไป โดยผลการประเมินจะไม่เป็นรูปแบบผ่านหรือตก แต่จะใช้การแบ่งระดับแทน ส่วนจะใช้เครื่องมือใดวัดนั้น จะมีการทบทวนและสร้างให้เหมาะสมต่อไป คาดว่าจะสามารถเริ่มประเมินแนวใหม่นี้ได้ในภายในปีการศึกษา 2562


ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร/ เรียบเรียง
กิตติกร แซ่หมู่/ ถ่ายภาพ

28/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  661 คำขวัญวันครู
  656 บูรณะวังจันทรเกษม
  654 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
  650 เปิดงาน EEC ที่ชลบุรี
  643 ประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่นครนายก
  640 ประชุมองค์กรหลัก
  633 ช่วยครูในชนบทห่างไกล
  631 ศธ.บริจาค 177,777.75 บาท ก้าวคนละก้าว
  629 ปลัด ศธ.ชี้แจงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ อาคารราชวัลลภ
  628 ผลประชุมองค์กรหลัก 38/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ