.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 659/2560
ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคเหนือ
ติดตามสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาใน จ.พิษณุโลก


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นพ.อุดม คชินทร" และคณะผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคเหนือ เพื่อติดตามสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) ศ.คลินิก.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ณ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) อำเภอเมืองพิษณุโลก

นพ.อุดม คชินทร  กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ Hi-Speed Internet ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน เด็กรุ่นใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีสำหรับการค้นหาข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงต้องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดิม ศธ.มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 เครือข่าย คือ UniNet ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกแบบวางระบบไว้ให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใช้ด้วย  ปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ 10,000 แห่ง จากจำนวน 37,000 แห่ง ถือว่าเป็นระบบที่มีความเสถียรมาก ส่วน MOENet  ไม่ได้เป็นเครือข่าย เพียงแต่เป็นการเช่าระบบจากเอกชนแล้วมาปล่อยสัญญาณให้โรงเรียน และหลายโรงเรียนก็ไม่สามารถใช้งานได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและมีความซ้ำซ้อนในการเช่าซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ศธ.จึงมีนโยบายที่จะยกเลิกเครือข่าย MOENet เหลือไว้เพียงเครือข่าย UniNet โดยจะขยายเครือข่าย UniNet ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียน และการทำงานในอนาคต ได้เรียนรู้ Digital Skill ตั้งแต่เริ่มต้น ถือเป็นนโยบายหลักว่า "การสร้างคนที่จะอยู่ได้ในโลกที่หมุนไปข้างหน้า และยังสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู เป็นการเพิ่มการเข้าถึงระบบการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ"

ทั้งนี้ ศธ.ต้องการให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศภายในปี 2561 แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะต้องให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือไปก่อน แต่ในอนาคต ศธ.จะสร้างระบบ Backbone เพื่อเป็นเส้นทางหลักระบบเครือข่ายของ ศธ. เชื่อมโดยตรงไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการวางระบบตรวจสอบสัญญาณและติดตามดูแลให้ระบบสามารถใช้ได้และเป็นไปตามที่ต้องการ

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกมีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน 453 โรงเรียน นักเรียน 91,580 คน ครู 5,713 คน มีเขตพื้นที่การศึกษา 4 แห่ง คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ปัจจุบันสถานศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLIT การเรียนรู้ของนักเรียน การบริหารจัดการ การรายงานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ และ สพฐ.

สภาพปัญหาที่ผ่านมา พบว่าการใช้ MOENet สัญญาณเข้าไม่ถึง ไม่เสถียร สายขาด ชำรุด ทำให้สัญญาณขาดหาย ทีมซ่อมบำรุงเข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงล่าช้า ทำให้ต้องเช่าสัญญาณจากบริษัทเอกชนแทน หรือจำเป็นต้องใช้จากโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ส่วนสภาพปัญหาการใช้ UniNet คือ สัญญาณยังไม่เสถียร ความเร็วไม่สม่ำเสมอ สัญญาณขาดหายและช้า ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน การซ่อมบำรุงล่าช้าใช้เวลามากกว่า 2 วัน

ทั้งนี้ เห็นว่าควรยกเลิกระบบ MOENet โดยขอให้ ศธ.จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา เพื่อดำเนินการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเองตามสภาพภูมิประเทศและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งขอให้มีการพัฒนาอัตรากำลังบุคลากรด้าน ICT เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

นายอัคนี ศุขโรจน ผู้รับในอนุญาตโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงสภาพการใช้งานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น 21 โรงเรียน สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 76 แห่ง ส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ดีในระดับการใช้ในหน่วยงาน หรือการเรียนการสอน/การค้นคว้าได้ แต่จุดมุ่งหมายของโรงเรียนเอกชนคือ "ต้องการยกระดับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งครู นักเรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาได้อย่างมีคุณภาพ"

แต่ปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนเอกชนทุกแห่งไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้จากภาครัฐ ปัจจุบันจึงใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากเอกชน ซึ่งมีค่าจ่ายสูง จึงขอให้ ศธ.เจรจากับบริษัทเอกชนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อ 1) ลดราคาค่าบริการให้ถูกลง 2) ปรับปรุงสัญญาณให้มีความเสถียร 3) ขอให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

นายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางเอน (ประชานุเคราะห์) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาเพิ่มเติม พร้อมทั้งใช้บริการสืบค้นให้กับนักเรียน การจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตถึง 3 ระบบ คือ MOENet , UNINet และเช่าบริการจากภาคเอกชน (3BB)

จึงต้องการให้ ศธ. บริการข้อมูล การจัดการสัญญาณ และบริการเครือข่าย ให้มีความเสถียรและเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน เพราะโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือเป็นบริการฟรีเพื่อการศึกษาจาก สพฐ. ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน รวมทั้ง สพฐ. ควรจัดทีมบริการและแนะนำการใช้งานเครื่อง Server และการจัดการระบบให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

จากนั้น นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางต่อไปประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีความพร้อมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งจากการประชุมพบว่ามีปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ใช้สัญญาณ MoeNet และ UniNet ซึ่งปัญหาที่พบคือความเร็วที่ได้รับไม่เพียงพอ ระบบไม่สมบูรณ์ ไม่รองรับการทำงานระดับองค์กร และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง


อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
25/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  637 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
  611 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ