.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 657/2560
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


จังหวัดลพบุรี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้

"ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด“อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาในวันนี้

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอชัยบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ 608 หมู่ที่ 11 ถนนสุระนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีพุทธศักราช 2511 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน รวมจำนวน 2,502 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 159 คน และมีนายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรม โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลสำคัญเป็นจำนวนมาก อาทิ รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่องหลายปี, รางวัลระดับเพชรโครงการโรงเรียนแห่งความสุข, รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA), โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ รับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

สำหรับ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เป็นอาคารเรียนแบบ 318ล./55 – ก ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวน 21,670,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 150 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป"


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
22/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  637 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
  611 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ