.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 653/2560
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา


กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด จัดเวิร์คช็อปการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคกลาง เพื่อให้การจัดการศึกษานำไปสู่เป้าหมายพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1, พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร คณะทำงาน รมช.ศธ., ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง 17 จังหวัด, ผู้แทนส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคกลาง, สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-5   และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงการทำงาน ซึ่งมีการจัดทำแผนที่มีขั้นตอนอย่างต่อเนื่องหลายระดับ เชื่อมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่ระดับภาคของรัฐบาล ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมระดมความคิดจัดทำแผนฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล ตอบโจทย์ในมิติการลดความเหลื่อมล้ำ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ระดับภาค ของประเทศ และเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งแผนดังกล่าวได้นำเสนอสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังสามารถปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ

      1) พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
     2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมโยง เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
      3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
     4) บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
     5) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
     6) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ เพื่อกำหนดการทำงานอย่างชัดเจนว่าแต่ละภาคจะพัฒนาด้านใด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 5 ข้อ คือ จัดระเบียบกลไกภาค, จัดทำแผนระดับภาค, เตรียมตั้งศูนย์อาชีวะระดับภาค, เตรียมจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรระดับภาค และเตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาครึ่งปีแรก

ทั้งนี้ ได้ฝากแนวทางการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นการวางแผนที่ดี ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการขับเคลื่อนแผน ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จที่มุ่งหวัง โดยต้องคิดให้ครบ ทบทวนเป็นห้วง ๆ ห่วงใยเรื่องการรับรู้ มุ่งสู่การบูรณาการ พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาเป็นปัจจัยใช้ในการคิดวางแผน ที่สำคัญต้องมีการสร้างการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯได้รับความร่วมมือและเกิดความสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการผลิตและการบริการในแต่ละพื้นที่ภาคให้สูงขึ้นนั้น

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการผลิตทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดกลไกคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 6 ภาค โดยทำหน้าที่ทั้งในส่วนของการจัดทำแผนฯ การขับเคลื่อน การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาในแต่ละภาค

สำหรับภาคกลาง ซึ่งจะมีบทบาทที่สำคัญทั้งในเรื่องของการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ จะได้มีการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพิจารณากำหนดเป็นจุดแข็งและโอกาสสำหรับการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของภาคกลางเพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนฯ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองเป้าหมายระดับภูมิภาค คือการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางให้เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

อนึ่ง ในการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก
อิทธิพล รุ่งก่อน, กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร. และกลุ่มสารนิเทศ สป.: รายงาน
21/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  641 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก ที่นครนายก
  634 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี
  608 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  591 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  583 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำปาง
  582 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำพูน
  579 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อุดรธานี
  548 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.นนทบุรี
  547 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ปทุมธานี
  543 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ