.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 650/2560
รมว.ศธ.เปิดงาน "EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชื่อมโลกให้ไทยแล่น"


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 “ฝากผู้วางแผนมองไปข้างหน้าให้กว้างไกล โดยเน้นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นรองรับการใช้ชีวิตของเด็กใน ค.ศ.2030 ในขณะเดียวกันต้องผลิตครูต้นแบบตอบโจทย์พัฒนาพื้นที่ EEC และเชื่อมต่อไทยไปขับเคลื่อนโลกอนาคต”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนตาม “โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (EEC) โดยกำหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พร้อมเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University : CMU) สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดการศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่จะเป็นยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งในพื้นที่ EEC ด้วย

การจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 ในครั้งนี้ ขอให้พิจารณาจากความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงสาขาวิชา มีทักษะสมรรถนะ ตลอดจนมีจำนวนพอเพียง สิ่งสำคัญคือ ควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศอื่น ๆ ที่มีการกำหนดพื้นที่พิเศษในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อศึกษากลยุทธ์/ยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต่อไป

นอกจากนี้ ขอฝากหลักคิดสำหรับผู้ทำงานเพื่อการพัฒนา 3 ประการ (นายฮะรุฮิโกะ คุโระดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น) คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การแข่งขันอย่างเสรี และระบบการเงินการคลังที่มั่นคง ภายใต้การทำงานตามหลักนิติธรรม พร้อมฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนว่า “ขอให้มองโลกให้กว้างและมองให้ไกล พร้อมเปิดรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้ ในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ควรกำหนดตายตัว เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตและปรับตัวตามโลกในอนาคต รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2030 ตามที่ World Economic Forum ได้คาดการณ์ไว้ว่า “สิ่งที่เด็กได้เรียนในตอนนี้จะล้าสมัยหรืออาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ในอนาคตข้างหน้า” และมุ่งสู่เป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ อาทิ ผลิตครู/วิทยากรต้นแบบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อย่างน้อย 150 คน, เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 40,000 คน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการอย่างน้อย 10 ศูนย์ และฝึกอบรมกว่า 60 หลักสูตรภายใน 2 ปี และบุคลากรภาครัฐ/เอกชนผ่านอบรมไม่น้อยกว่า 42,000 คน, ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษารองรับ EEC มากกว่า 40,000 คนภายใน 5 ปี เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
20/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  643 ประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่นครนายก
  640 ประชุมองค์กรหลัก
  633 ช่วยครูในชนบทห่างไกล
  631 ศธ.บริจาค 177,777.75 บาท ก้าวคนละก้าว
  629 ปลัด ศธ.ชี้แจงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ อาคารราชวัลลภ
  628 ผลประชุมองค์กรหลัก 38/2560
  627 ร่วมบริจาคก้าวคนละก้าว
  623 การบูรณะอาคารราชวัลลภ
  600 การประชุมการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
  597 บรรยายวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.)  รุ่นที่ 1
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ