.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 645/2560
มอบนโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยน 4 ข้อ


“หมออุดม” มอบนโยบาย 4 ข้อกลุ่ม ทปอ. ช่วยตอบโจทย์พัฒนาประเทศ เปิดหลักสูตรเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ มีความหลากหลาย การวิจัยต้องใช้งานได้จริง และหลักสูตรแต่ละภาควิชาต้องบูรณาการเรียนข้ามสาขาวิชาอื่นๆ ได้ ลั่นถ้าไม่ขยับ เปลี่ยนแปลงตัวเองขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ ด้าน “สุชัชวีร์” เผย “รมช.ศธ.” รับปากดัน ก.การอุดมศึกษาเกิดภายในปี 2561

ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 6/2560 ว่า เนื่องจาก ทปอ.ถือเป็นหน่วยที่ใหญ่ของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ซึ่งตนได้มอบนโยบาย 4 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้

      1. มหาวิทยาลัยต้องช่วยตอบโจทย์พัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของชาติและไทยแลนด์ 4.0 ดูแลศักยภาพของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะอนาคตคนเรียนอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง

     2. มหาวิทยาลัยต้องเปิดหลักสูตรผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่จะเพิ่มจากร้อยละ 25 ในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลายศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่

      3. การวิจัย สามารถนำมาใช้ได้จริง มีองค์ความรู้ใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ จะดำเนินการผลักดันของบวิจัยให้ได้ ร้อยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศในปีงบประมาณ 2562 เพราะขณะนี้แม้งบวิจัยก้อนใหญ่จะอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่ภาพรวมยังกระจัดกระจายและไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ สนับสนุนงานวิจัย

      4. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน และต้องมีการปรับตัว ปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพราะการเรียนในอนาคตจะสอนให้เด็กเก่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง คณะใดคณะหนึ่ง อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ การเรียนการสอนต้องทำให้เด็กมีความเก่งครอบคลุมในหลายศาสตร์ เช่น เรียนคณะนิติศาสตร์ ก็ต้องมีความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง ในต่างประเทศมีหลายมหาวิทยาลัยกำลังปิดตัว มหาวิทยาลัยไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้รับทราบนโยบายของ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องดี โดย นพ.อุดมย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องทลายกำแพง สร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการบูรณาการหลักสูตรระหว่างคณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถไปเรียนด้านบริหาร หรือคณะแพทยศาสตร์ สามารถมาเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์สังคมและตอบโจทย์โลก

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังรับปากจะผลักดันให้เกิดกระทรวงการอุดมศึกษาก่อนการเลือกตั้งหรือภายในปี 2561 ซึ่ง ทปอ.พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานในทุกเรื่อง


ที่มา: ไทยโพสต์
กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สป. และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
18/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  638 หารือกับฟินแลนด์
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
  624 นพ.อุดม เข้าหารือภายในก่อนเข้าทำงานวันแรก 5 ธค.นี้
  622 ประชุม ก.พ.อ. 11/2560
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
  609 ประชุมสภา สจล.
  607 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้
  576 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ