.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 641/2560
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 17/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

● รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าร่างหลักเกณฑ์ฯ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่กำหนดให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการและรายละเอียดการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั้ง 3 ภาค ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้นำความคิดเห็นจากที่ประชุมครั้งนี้ไปปรับปรุง เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งต่อไป


อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลือกอนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ

- อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอรรถพล ตรึกตรอง เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติให้แต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คณะ คณะละ 1 คน ดังนี้
     1) นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิท
ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
     2) นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 1  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
     3) นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 2  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
- อนุมัติให้ปรับอนุกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 9 คณะ


รับทราบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.

โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตามกำหนดการ ดังนี้

- ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ธันวาคม 2560
- รับสมัคร วันที่ 9 – 15 มกราคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 19 มกราคม 2561
- ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ วันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

ภายหลังศาลปกครองอุบลราชธานี มีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามข้อ 10 และข้อ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคำอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่ออุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด และได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองอุบลราชธานีซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งเพื่อดำเนินการไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/999 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ในวันเดียวกันแล้ว

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้ดำเนินการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องส่งไปยังศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลปกครองอุบลราชธานีอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำให้การ


เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามแนวทางดังนี้

     1) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561
     2) มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น


ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ./กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน
13/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  620 ประชุมบอร์ด กศน. 2/2560
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
  558 ผลประชุม ก.ค.ศ.15/2560
  544 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 4 ราย
  539 แต่งตั้งรองเลขาธิการ กคศ.
  516 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 16 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ