.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 637/2560
เปิดศูนย์ Boot Camp ในราชภัฏสกลนคร


"หมอธี" ลงพื้นที่เปิดศูนย์ Boot Camp ในราชภัฏสกลนคร ติดตามการจัดการศึกษาเด็กกลุ่มพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และออกแนวทางจัดระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครในการเป็นประธานเปิดศูนย์อบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) : Regional English Training Center ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 และโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ เพื่อติดตามการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเตรียมจัดระบบส่งเสริมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

● พิธีเปิดศูนย์ Boot Camp

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ Boot Camp ณ มรภ.สกลนครแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการบูรณาการอย่างแท้จริง แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีความพยายามทำให้การบูรณาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมครบทุกด้าน และเป็นศูนย์ที่มีประโยชน์สำหรับการผลิตครูในอนาคตด้วย

ส่วนการเปิดโอกาสให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจาก สปป.ลาว มาเข้าร่วมอบรมด้วยนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพของศูนย์ที่เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก British Council ครั้งใหญ่ที่สุดของโลก โดยหลังจากนี้จะดำเนินการย้ายศูนย์ Boot Camp ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มาอยู่ตั้งอยู่ใน มรภ.ทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการการพัฒนาครูอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์เข้ามาช่วยดูแลการอบรม Boot Camp อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งต่างจากเดิมที่มีบุคลากรในสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. เพียง 6 คนเท่านั้น สำหรับดูแลครูสอนภาษาอังกฤษทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจว่า การอบรมครั้งนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างแน่นอน รวมทั้งยังสามารถนับชั่วโมงอบรมเชื่อมโยงกับการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษา คือการตั้งคำถามอยู่เสมอว่า "เมื่อปฏิรูปแล้วครูจะได้อะไร?" เพราะสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลถึงเด็กและเยาวชน เชื่อมโยงสู่การศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพ่อแม่ ประชาชน และสังคม มิใช่ระบบโครงสร้างหรือตำแหน่งบริหารแต่อย่างใด

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือ Boot Camp ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach อย่างเข้มข้น โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย

ปัจจุบันมีศูนย์ Boot Camp จำนวน 15 ศูนย์ มีการอบรมครูประจำการไปแล้วกว่า 6,000 คน โดยในรุ่นที่ 12 นี้ เป็นรุ่นพิเศษ นอกจากจะอบรมให้ครูไทยจำนวน 31 คนแล้ว ยังได้ทำการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษจาก สปป.ลาว อีก จำนวน 30 คนด้วย อย่างไรก็ตาม ศูนย์ Boot Camp ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สกลนคร นับว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ และอาคารสถานที่ โดยมีห้องอบรมรวม 3 ห้อง (ครูประถมศึกษา 1 ห้อง และครูมัธยมศึกษา 2 ห้อง)


● ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 53

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนกินนอน จึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กในเรื่องต่าง ๆ มากมาย

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารงานโรงเรียนในลักษณะเช่นนี้ ก็คือข้อมูลที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและทันสมัย ทั้งค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กทุกคน, อัตราครูต่อเด็ก, งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการเรียนการสอน, ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับการบริหารงาน และเป็นข้อมูลที่ภาครัฐจะได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมได้อย่างตรงจุด เพราะเด็กแต่ละคนก็มีที่มาและความจำเป็นแตกต่างกัน บ้างก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหา บ้างก็มีความยากจน ซึ่งก็ล้วนจัดอยู่ในเด็กกลุ่มพิเศษทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขณะนี้


● มอบนโยบายด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนที่ รร.บ้านประชาสุขสันต์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ คือการทำให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้ Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมลดปัญหาความซ้ำซ้อนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน อาทิ ผู้ให้บริการภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งทำให้โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น แม้บางโรงเรียนจะรับบริการจากผู้ให้บริการถึง 3-4 ราย แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

ในเบื้องต้นจึงมีแนวทางให้ทุกโรงเรียนจัดทำรายงานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Speed Test) ครอบคลุมผู้ให้บริการทุกรายที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน พร้อมให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในพื้นที่เพียง 1 ราย จากนั้นจึงจัดส่งข้อมูลมายัง สพฐ. เพื่อรวบรวมและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยวิธีนี้จะช่วยให้โรงเรียนสามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดได้เอง จะไม่มีการสั่งการหรือกำหนดรูปแบบตายตัวจากส่วนกลาง ทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อน และเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้โรงเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีผู้รับผิดชอบดูแลแก้ไข ตลอดจนบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ถือเป็นตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็กที่ดี ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน (นางอุทุมพร ทองวงษา) ให้ความสำคัญและมีข้อมูลในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดและชัดเจน โดยเฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้รู้สภาพปัญหาที่แท้จริง ที่จะหาแนวทางแก้ไขและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อการจัดเรียนการสอนในโรงเรียน จึงฝากไปถึงผู้บริหารทุกคน ควรที่จะรู้ข้อมูลทุกอย่างของโรงเรียน เฉกเช่นการรู้ข้อมูลในบ้านของตนเอง พร้อมดูแลนักเรียนเสมือนดูแลลูกของตน ตลอดจนการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของหลวงอย่างคุ้มค่า


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี สรุป/รายงาน
10 ธันวาคม 2560
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  611 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ