.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 636/2560
ธ.-ทปอ.มรภ. หารือความร่วมมือการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ศธ.หารือในรายละเอียดความร่วมมือกับประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในด้านต่าง ๆ คือ ความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์ในการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  การสร้างจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ การปรับหลักสูตรครูให้รองรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรม และการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมกับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนครูให้รองรับกับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีนางสมบัติ คชสิทธิ์ อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.), รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวถิรคุณ, ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และตัวแทนจาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมประชุมหารือ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างองคมนตรี ซึ่งประกอบด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์-นายเกษม วัฒนชัย-พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กับ ทปอ.มรภ.ทั้ง 38 แห่ง องคมนตรีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการในหลายเรื่อง อาทิ เรื่องโรงเรียนคุณธรรม การเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ฯลฯ วันนี้จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ มาประชุมหารือ เพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการร่วมกันต่อไป

●  ความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์

เพื่อผลิตและพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตครู หลังจากได้หารือกันในครั้งนั้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประชุมแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับประเทศฟินแลนด์ โดยมีการบรรยายภาพรวมของการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะเชิญ 3 มหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับประเทศฟินแลนด์เมื่อปีที่แล้ว คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาร่วมเสวนาเล่าประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย

●  ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเป็นจิตอาสาร่วมกับประชารัฐเพื่อดูแลพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่

โครงการสานพลังประชารัฐ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ดำเนินการเรื่องจิตอาสา โดยมี 12 บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนพนักงานและเจ้าหน้าที่ประมาณ 700-800 คน ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กว่า 3,000 โรง ในโครงการพี่ช่วยน้อง และในปีหน้าจะมีการลงพื้นที่เพิ่มอีก 1,700 กว่าโรงเรียน ทางโครงการฯ ต้องการได้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมเป็นจิตอาสา เข้ามาดูแลและพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นของตัวเองในด้านต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการสานพลังประชารัฐอีกทางหนึ่งด้วย

●  โรงเรียนคุณธรรม

รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวถิรคุณ กล่าวว่า มูลนิธิยุวถิรคุณ เป็นมูลนิธิภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีทั้งหมด 3 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาครู 3) ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ดำเนินการในการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เน้นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม และในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้นำโรงเรียนคุณธรรมเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนสถานศึกษาทุกสังกัดให้เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาคุณธรรม สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้ร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรมกับมูลนิธิฯ แล้วกว่า 20,000 แห่ง และในปีงบประมาณ 2561 จะมีการอบรมเพิ่มอีก 15,000 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35,000 แห่งทั่วประเทศ

มูลนิธิฯ จึงต้องการพัฒนาให้เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่มีนวัตกรรมด้านโรงเรียนคุณธรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องการให้กระบวนการเหล่านี้เข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้เด็กที่จะจบไปเป็นครูเหล่านี้ได้เรียนเรียนรู้กระบวนการในการพัฒนารงเรียนคุณธรรม และสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูของตัวเองต่อไป

●  การเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูภาษาอังกฤษของไทย โดยได้เริ่มต้นโครงการในระยะแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2559 พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre)  ปัจจุบันมีศูนย์ระดับภูมิภาคแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายให้ครบตามเป้าหมาย 18 แห่งภายในปี 2561 โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ได้อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และจะอบรมปีหน้าอีกกว่า 13,000 คน

เมื่อเปิดศูนย์ Boot Camp ครบ 18 ศูนย์ จะมีครูภาษาอังกฤษของไทย เข้ารับการอบรมได้มากกว่า 2 หมื่นคน จากจำนวนครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศของไทยที่มีอยู่กว่า 4 หมื่นคน พร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงระบบการติดตามผลในห้องเรียนให้มากขึ้น โดยให้นิเทศเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม

ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. กล่าวว่า ในขณะนี้ได้มีการเปิดศูนย์ Boot Camp
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก เป็นที่พอใจของครูที่เข้าร่วม เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสถานที่กว้างขวาง มีที่พัก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ Boot Camp จึงได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเปิดศูนย์ Boot Camp ทั้งนี้ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จะดำเนินการเรื่องของงบประมาณในการจัดตั้ง และจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ และร่วมหารือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกครั้งหนึ่ง

ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า จะนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ประชุมหารือร่วมกันในวันนี้ ไปเข้าในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เพื่อหารือร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ทั้งในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมที่จะเอาไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม การใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นศูนย์ในการจัดตั้ง Boot Camp ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์และจะร่วมกันหารือถึงรายละเอียดของศูนย์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์ จะมองเห็นแนวทางได้ชัดขึ้น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับประเทศฟินแลนด์ในด้านการผลิตและพัฒนาครูในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ และสุดท้ายเรื่องของการให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือโรงเรียนในท้องถิ่นของตัวเองร่วมกับโครงการประชารัฐ


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
7/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
  624 นพ.อุดม เข้าหารือภายในก่อนเข้าทำงานวันแรก 5 ธค.นี้
  622 ประชุม ก.พ.อ. 11/2560
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
  609 ประชุมสภา สจล.
  607 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้
  576 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ