.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 454/2560
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี


29 สิงหาคม 2560 - นางอิรินา โบโกวา (Ms. Irina Bokova) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อเดือน ต.ค. 2559 และในระหว่างการเยือนไทยในครั้งนี้ ได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวังด้วย นายกรัฐมนตรียังแสดงความซาบซึ้งที่ยูเนสโกยังได้ประกาศพระเกียรติคุณยกย่องให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก ประจำปี 2548 ด้วยพระราชกรณียกิจด้านการสงเคราะห์แก่เด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ ไทยกับยูเนสโกที่มีความร่วมมือที่ดีในทุกระดับทั้งในภาครัฐบาล เอกชน วิชาการ และประชาชน และไทยสนับสนุนการดำเนินงานของยูเนสโกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 68 ปี

นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกที่กล่าวปาฐกถาพิเศษชื่นชมความสำเร็จของไทย ในการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งการดำเนินงานของไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคนอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านสังคมคือการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ “อย่างพอเพียง” และในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การใช้ทรัพยากร “อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับนโยบายประเทศไทย4.0 ที่ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อสร้างคนยุคใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ แบบแผน และมีคุณภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ ไทยได้จัดทำ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึง

ทั้งนี้ ไทยได้ร่วมมือกับยูเนสโกในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งไทยยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ลดอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติของยูเนสโก เรื่อง “Cracking the Code: Girls’ Education in STEM” เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ที่ส่งเสริมให้เด็กผู้หญิง และสตรีมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต

นอกจากนี้ ไทยยินดีร่วมมือกับยูเนสโกในการผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเป้าหมายด้านการศึกษาที่กำหนดให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตภายในปี 2573 เช่นเดียวกับหลักการของรัฐบาลไทย “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (no one will be left behind) โดยการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั่วถึงประชาชนทุกคน และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วย

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า ยูเนสโกคือพันธมิตรของประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและยูเนสโก เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งยูเนสโก เรียกว่า “Soft Power Vision” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างสังคมแห่งองค์ความรู้ เปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยังได้กล่าวสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความยินดี ถึงความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มีการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้การอุปถัมภ์ของยูเนสโกที่ จ. เชียงใหม่ นับเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับยูเนสโก หวังว่าศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน และนักดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย


อนึ่ง ในวันเดียวกันก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี, นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างยูเนสโกกับประเทศไทย เพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้การอุปถัมภ์ของยูเนสโก

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติดังกล่าว ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาดาราศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็นสถานจัดฝึกอบรมให้แก่นักดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และละตินอเมริกาบางประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การวิจัยด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาค และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน นักดาราศาสตร์ และประชาชน ทั้งในประเทศและนานาชาติด้วย


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: ทำเนียบรัฐบาล
www.thaigov.go.th/news/contents/details/6289
30
/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ