.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 449/2560
"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เป็นประธานเปิดอาคารเรียน
และ
บรรยาย "ศาสตร์พระราชา" ที่โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี


จังหวัดสระบุรี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์พระธรรมรัตนากร 109 ปี และห้องกชพร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" แก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุธีวิทยา อำเภอพระพุทธบาท โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการ ภาค 1, นางกชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สทวท.), นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพบปะครู ผู้บริหาร และนักเรียน รวมทั้งเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาในวันนี้ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านการศึกษา ความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาและชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงได้ฝากข้อคิดว่าโรงเรียนควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานนำเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Media มาใช้อย่างสร้างสรรค์ การแชร์สิ่งใดก็ตาม ควรตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไปให้ถูกต้อง อย่าโพสต์อะไรที่ทำให้สังคมแตกแยก ดังนั้นสิ่งสำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามคือผู้คนในสังคมจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงจะนำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่มีเหตุมีผล

นอกจากนี้ ได้ฝากลูกหลานนักเรียนน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักเคารพบุพการี นึกถึงผู้มีพระคุณ ตลอดจนครูบาอาจารย์ โดยให้ยึดไอดอล (Idol) สักคนมาเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตและการศึกษา แม้แต่ศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ที่จบออกไปแล้ว เช่น คุณกชพร สิงห์ทอง ก็ยังไม่ลืมโรงเรียนเดิมของตนเองที่เคยศึกษาเล่าเรียน กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนเดิม โดยครั้งนี้ร่วมบริจาคเงิน 5 แสนบาท พร้อมกับการระดมทรัพยากรจากวัด มูลนิธิ หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้เงินบริจาคมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ที่มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารในวันนี้ ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานนักเรียนได้ด้วย

โอกาสนี้ ได้ฝากลูกหลานนักเรียนและโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ตามกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย

นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา กล่าวว่า จากการที่โรงเรียนสุธีวิทยาเป็นศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ที่ได้เข้าโครงการร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านครูและนักเรียน มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตสังคม" ที่เรียกว่า "S.T.Model" ซึ่งมีโรงเรียนจำนวนมากให้ความสนใจมาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ กล่าวคือ

     "ด้านครู" ครูในโรงเรียนมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม มีความสามัคคีในหมู่คณะ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     "ด้านผู้เรียน" นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในโรงเรียนคุณธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ลดลง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และนักเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมระดับประเทศ เช่น นายศิรเมศร์ ปานคล้าย ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, นางสาวเกตุธิพร วงศ์นิล ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เป็นต้น

นายศิรเมศร์ ปานคล้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขประจำตัว ส.ธ.17706 กล่าวว่า เป็นความปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสระบุรีให้เป็นนักเรียน 1 ใน 2 รายของจังหวัด ที่เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เมื่อปี 2559 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำริให้ดำเนินการทุน ม.ท.ศ. ขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดีมีความความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย

"ตอนนั้น ผมเพิ่งจบชั้น ม.3 โดยเข้ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. จากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 เนื่องจากมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ แต่ที่บ้านมีฐานะยากจน โดยตอนนี้ได้รับเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ปีละ 18,000 บาท ซึ่งนำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ใช้จ่ายทั่วไปที่จำเป็นในครอบครัว ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับคุณยายที่ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท โดยไม่เคยนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย แต่จะใช้เงินอย่างประหยัดที่สุด ความคาดหวังในอนาคต ผมต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ เพื่อจบแล้วออกมาเป็นครูคณิตศาสตร์ตามที่มุ่งหวังเอาไว้ เพราะตอนนี้เรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต และวิชาที่คิดว่าชอบและถนัดที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
28/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ