.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 445/2560
"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เปิดงาน H.O.M.E บ้านรักษ์โลก
สร้างจิตสำนึกแลกเปลี่ยนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน H.O.M.E บ้านรักษ์โลก เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวแทนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบครัวเครือข่ายบ้านเรียน กลุ่ม ILS (Innovative Learning Space) และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

งาน H.O.M.E. บ้านรักษ์โลก เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ILS (Innovative Learning Space) ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อแม่และผู้เรียนบ้านเรียน กรุงเทพฯ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) และภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้จัดการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ วิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในกลุ่มครอบครัวด้วยกัน และระหว่างครอบครัว กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

รวมทั้งมีการเชิญนักวิชาการ นักศึกษา ผู้บริหารองค์กร และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ มาร่วมเปิดมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอภิปรายวิชาการหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้ของเด็กโฮมสคูล การแสดงความสามารถด้านดนตรีบนเวที และ Workshop HOME รักษ์โลก ทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ติดกับบริเวณลานไทร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล เป็นหนึ่งในการจัดการศึกษาทางเลือก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน โฮมสคูลเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยเริ่มต้นที่ความสนใจของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลา ไม่มีการแบ่งภาคการศึกษา แบ่งชั่วโมงเรียนที่ตายตัวแน่นอน ยึดแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำกัดให้ผู้เรียนอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยม หรือยึดตำราเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองทำหน้าที่ครูผู้สอน

การจัดงาน H.O.M.E บ้านรักษ์โลกในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เกิดทางเลือกทางการศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของตนเองตามความสนใจและความถนัด เป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งจากกิจกรรมภายในงานจะเห็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาคนกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ขอบคุณภาพข่าว: สพฐ.
25/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
  412 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่นนทบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ