.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 444/2560
รมว.ศธ.หารือความร่วมมือกับเลขาธิการ OECD


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือการพัฒนากำลังคน ร่วมกับ Mr Angel Gurria เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมรัฐมนตรี อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ก่อนหน้านี้เลขาธิการ OECD และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือกับไทยผ่านโครงการ Thailand - OECD Country Programme (CP) ที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเป็นการกระชับความร่วมมือกับไทยแบบบูรณาการ นำไปสู่การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในอนาคต ซึ่งจะเป็นประเทศแรกจากภูมิภาคอาเซียนด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการดำเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) ระหว่าง OECD กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความเกี่ยวข้องกับ OECD ในฐานะที่ทำหน้าที่สร้างคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment), การเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการสำรวจการจัดการทักษะของประชากรผู้ใหญ่ “PIAAC Survey” (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) ซึ่ง OECD เตรียมที่จะดำเนินการสำรวจช่วงที่ 2 (ระหว่างปี 2018-2023) เน้นขอบเขตประชากรผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานและชีวิตประจำวัน ตลอดจนทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานด้วย ซึ่งได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมแล้ว โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการต่อไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษา ซึ่ง OECD มีตัวอย่างที่ดี และมีข้อเสนอที่จะช่วยเหลือมากมาย โดยเฉพาะความร่วมมือจากประเทศเยอรมนี ซึ่งจะได้มีการหารือรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้ง ในช่วงระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งการหารือร่วมกับนายอังเคล กูเรีย ในครั้งนี้เป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะได้รับข้อเสนอที่ดี ๆ จำนวนมาก ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวอย่างแน่นอน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
25/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ