.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 443/2560
"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ประสานงาน
การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา


จังหวัดฉะเชิงเทรา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา (EEC TVET Career Center: Chachoengsao) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอนุกูล ตังคณานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง, นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึงเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องนั้น กระทรวงศึกษาธิการก็ได้คิดล่วงหน้าถึงการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ นั่นคือการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) ใน 3 จังหวัด โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทำหน้าที่หลักในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามศักยภาพ บริบท จุดแข็ง และโอกาสในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการให้สอดคล้องกับการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ด้วย

สำหรับลำดับความเป็นมาในการวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทั้งภาพรวมและรายจังหวัด ซึ่งได้มีการประชุมสัมมนาจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานเปิด และรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ร่วมรับฟังแผนการจัดการศึกษาในพิธีปิดการประชุมสัมมนา เพื่อให้เกิดการเรียนนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง

จากนั้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ดำเนินการประชุมหารือมาโดยตลอด เนื่องจากต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

จนกระทั่งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และได้แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมาโดยลำดับ

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ นี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานฯ โดยไม่มีนโยบายให้สร้างตึกใหม่ ซึ่งขณะนี้มีศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ ที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์ย่อยใน 3 จังหวัดดังกล่าวอีก 10 ศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าดำเนินไปด้วยดี และได้รับคำชมจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ว่าเป็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีแผน มีกำลังคน มีหน่วยงาน และมีงบประมาณรองรับ

นอกจากนี้ จากการที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีจุดเด่นด้าน Smart Farmer & Modern Farm และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อ.โชคชัย ผลการตรวจเยี่ยมพบว่าสถาบันอาชีวศึกษาทั้งสองแห่งมีมาตรฐานสูง จึงมอบหมายให้ สอศ. ทบทวนและพิจารณาการลดช่องว่างระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานสูงและสถาบันอาชีวศึกษาที่มาตรฐานยังไม่ถึงเกณฑ์ โดยเน้นย้ำว่าสิ่งที่มีมาตรฐานสูงอยู่แล้วให้รักษาไว้และพัฒนาต่อ ส่วนที่มาตรฐานยังไม่เพียงพอก็ต้องพัฒนาและยกระดับ เพื่อให้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานดีทั่วประเทศ และถือเป็นการกระจายการบริการทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วย รวมทั้งให้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์ในรูปแบบเดียวกับศูนย์ประสานงานฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภูมิภาคอื่น ด้วยการบูรณาการและปรับใช้ของเดิม และขอให้ยึดกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งของศูนย์ประสานงานฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ EEC ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว โดยคาดว่าในอนาคตพื้นที่ EEC จะได้รับการตรวจเยี่ยมเช่นกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้เรามีแผนที่ดีแล้ว ก็ต้องปฏิบัติให้ดีด้วย รวมทั้งต้องมีการทบทวนแผนหลังการทำงานเป็นห้วง ๆ ว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกบ้าง ตลอดจนติดตามสถานการณ์ของโลกและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลก

หลังจากนี้จะจัดมีการประชุมหารือเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานใน 3 ขั้น

  • ขั้นที่ 1 จะเริ่มระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 โดยจะเชิญผู้แทนหรือฝ่ายเลขาของ กศจ. ของแต่ละจังหวัดมาหารือเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี และคิดล่วงหน้าว่าในปีต่อไปจะทำอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมกันของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และการศึกษาในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการคิดให้ครบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด ว่าจะดำเนินโครงการอะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนได้รู้ว่าแผนการศึกษาของตนยังขาดอะไรและต้องเติมเต็มอะไร จากนั้นให้นำผลการหารือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธาน กศจ. เพื่อแจ้งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรับทราบและร่วมกันปรับปรุงพัฒนาแผนการศึกษาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป

  • ขั้นที่ 2 จะจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 โดยจะเรียนเชิญ กศจ. ทั้งคณะของแต่ละจังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเชื่อมโยงกับส่วนกลางและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นการนำแผนการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาและทบทวนแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง

  • ขั้นที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นกลุ่มเดียวกับการประชุมในขั้นที่ 2 แต่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้แต่ละพื้นที่กำหนดและพิจารณาเองว่าต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนใดบ้าง อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเติมเต็มแผนการศึกษาให้มากที่สุด รวมทั้งจะมีการบรรยายพิเศษในวันที่ 24 กันยายน โดยได้รับความร่วมมือจากนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครศ.), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย ส่วนในวันที่ 25 กันยายน ได้เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ ในระดับภาค จากนั้นในช่วงบ่ายจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี รับทราบการรายงานของศูนย์ฯ และมอบนโยบายเพื่อให้ทราบแนวทางว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและมั่นคง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1226/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 คน โดย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน, รมช.ศึกษาธิการ เป็นรองประธาน, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 2) คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 23 คน โดย รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธาน โดยได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานต่าง ๆ หากพบปัญหาในการทำงานก็สามารถนำเสนอได้เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างรวดเร็ว โดยขอให้สำรวจปัญหาตามหลักการ ความเร่งด่วน และลำดับความสำคัญ เพื่อเตรียมนำเสนอในโอกาสต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณและชมเชยสำหรับการทำงานของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งและมุ่งมั่นตั้งใจมาตลอด

นายอนุกูล ตังคณานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีโรงงานรวมกว่า 300 โรงงาน อีกทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งดังกล่าวอีก 1,749 แห่ง รวมทั้งจังหวัด 2,049 แห่ง ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักเพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในสาขาวิชา First S-Curve และ New S-Curve และเพื่อยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำในเอเชีย พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินงานตามนโยบายในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการจัดทำแผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงจุดแข็งและโอกาสของแต่ละจังหวัด สำหรับศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาโดยลำดับ โดยสถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งทุกภาคส่วนมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งผลการดำเนินงานมีประโยชน์และเข้าถึงประชาชน

นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในระยะแรกศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินงานตามแผนระยะเร่งด่วนคือ การจัดทำศูนย์ข้อมูลกลาง ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลความต้องการกำลังคน และข้อมูลความต้องการการผลิตกำลังคน โดยประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งสามแห่ง ในส่วนของการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพนั้น ได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นต่อนโยบายด้านภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 28 หลักสูตร อีกทั้งมีการจัดเตรียมโปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และได้ทำการระดมทรัพยากรภาครัฐและภาคเอกชนด้วยการกำหนดทิศทางความต้องการของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับสถานประกอบการกว่า 20 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคี

โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบทวิภาคีทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 7,985 คน นอกเหนือจากการดำเนินงานในระยะเร่งด่วนแล้ว ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินงานควบคู่กันไปกับแผนการดำเนินงานระยะกลางและระยะยาวด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
25/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  439 ทีมพนมดิน Robot เข้าเยี่ยมคารวะ
  435 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการอาชีวศึกษา ที่นครราชสีมา
  416 ตรวจเยี่ยม Vocational English Camp ที่นครนายก
  406 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2
  405 สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  398 แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  369 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยอง
  336 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชลบุรี
  323 ลงนามความร่วมมือกับ BigC
  273 MOU พัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ