.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 440/2560
"ปนัดดา"
เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน รร.สิรินธรราชวิทยาลัย และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม


จังหวัดนครปฐม - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม● เมื่อเวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนา เรื่อง ‘โรงเรียนคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน’ กับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, ผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย,
ผู้บริหารสถานศึกษา, คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในความทรงจำเสมอตั้งแต่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี) เมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ทำให้ได้รู้จักครู อาจารย์ และผู้บริหารหลายท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนมิตรแท้ เพราะการมีเพื่อนที่ดีถือเป็นบรมญาติ คือญาติที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพครูซึ่งเปรียบเสมือนเรือจ้าง พอส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งก็ไปรับลูกศิษย์รุ่นใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ แต่สำหรับครูบางท่าน แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังคงรักโรงเรียนและรักนักเรียนอยู่ ดังนั้นลูกหลานนักเรียนต้องคำนึงถึงความดีงามที่ครูอาจารย์พยายามพร่ำสอนให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในภาคใดของประเทศไทย

ในส่วนของการเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม จึงขอความร่วมมือโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วย ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า "ประเทศไทยเป็นเมืองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" เราไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่แบ่งแยก และต้องส่งเสริมให้ประเทศมีหลักธรรมาภิบาล

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอให้ลูกหลานทุกคนยึดหลักคำสอนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของ "รู้-รัก-สามัคคี" และ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เมื่อเรารู้เราก็จะเข้าใจ เมื่อมีความรักก็จะเข้าถึงได้ในทุกเรื่อง และเมื่อมีความสามัคคีก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้ลูกหลานช่วยนำ "ศาสตร์ของพระราชา" เหล่านี้ไปขยายผล ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง

น.ส.วริศรา ศรีสวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวถึงการนำหลักความรับผิดชอบมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันว่า ศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ “ความรับผิดชอบ” ทุกวันนี้เรามีหน้าที่เป็นนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบและทำหน้าที่นักเรียนให้ดี เพื่อความภาคภูมิใจของครูอาจารย์ และบิดามารดา ผู้ปกครอง

ด.ช.บุญมา ประภาพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญ เราควรยึดมั่นในกฎหมายและนำหลักธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิต เพราะหากไม่มีคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยก็คงจะล่มจมเพราะไม่รู้จักคำว่าการทำความดีและละเว้นความชั่ว


● จากนั้นในเวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา' ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน โดยมีนายสุชาติ ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา, ผู้บริหารสถานศึกษา, นายอำเภอกำแพงแสน, คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้าน เพราะทำให้ระลึกถึงช่วงเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำหรับการมาเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียนนั้น เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักคิดของโครงการโรงเรียนคุณธรรมคือการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนและขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ อาทิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 4,463 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 30,717 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 909 แห่ง (แบ่งเป็นของรัฐ 428 แห่ง และเอกชน 481 แห่ง), สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 80 แห่ง และเอกชน 74 แห่ง, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) 8,429 แห่ง

นอกจากนี้ ขอฝากให้ลูกหลานนักเรียนทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต "อย่าเล่นกับชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่น" เราต้องมองถึงอนาคตในการศึกษาต่อและการประกอบสัมมาชีพ ไม่โกงกิน ไม่วางอำนาจ อีกทั้งต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ ไม่ท้อแท้ต่อสถานการณ์ของโลกหรือของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งไม่เผยแพร่สิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นจริง เพราะการเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นบาป ยึดหลักการ "Small is beautiful คือ เล็กแต่สง่างาม" ไม่ทำตัวใหญ่โต แต่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ ซึ่งจะเป็นกำไรของชีวิต ตลอดจนขอให้ยึดถือและน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้เสนอกรอบแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวม กล่าวคือ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ เพราะการอยู่ในสังคมนั้นเราต้องรู้จักพิธีการ ในการดำรงชีวิต, Etiquette คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ, Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การหมั่นศึกษา ขวนขวายหาความรู้

นายนนติวัฒน์ ทองยอดเกรื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ สโมสร Interact หรือกิจกรรมพี่ช่วยน้องซึ่งเป็นการติวหนังสือด้านวิชาการให้น้อง และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ตอนพักกลางวันสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นปีที่มีความสนใจ โดยสามารถนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปสอดแทรกในกิจกรรม Interact ได้ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสอนให้น้องรู้จักอดออม เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ, กราฟิกปก
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: กราฟิกภาพถ่าย
24/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
  412 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่นนทบุรี
  411 สพฐ.ลงนามร่วมมือพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน ตชด.
  399 สพค.สพฐ.ชี้แจงปัญหาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ