.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 438/2560
รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ที่ รร.วัดนวลนรดิศ


เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” ในกิจกรรมสัปดาห์หนังสือและวรรณกรรม ครั้งที่ 34 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตลอดจนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่าย ผู้แทนมูลนิธิโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า มีความยินดีเป็นอย่างมาก เมื่อได้รับเชิญมาบรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา" และยิ่งดีใจและเกิดความภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีกเมื่อได้รับชม-รับฟังการนำเสนอของนักเรียนเกี่ยวกับนิทรรศการศาสตร์พระราชา พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบายได้อย่างฉะฉานด้วยความเข้าอกเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ เพียงเท่านี้พระองค์ก็จะสถิตเสถียรอยู่กับเราตลอดไป แต่หากพูดด้วยความไม่เข้าใจหรือละเลยที่จะนำไปปฏิบัติ เมื่อนั้นคำสอนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานเท่านั้น

ขอชื่นชมโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการอ่านครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าโรงเรียนเองก็มีความภาคภูมิใจ ทั้งในความเป็นโรงเรียนเก่าแก่ สามารถอบรมสั่งสอนลูกหลานนักเรียนให้เติบใหญ่เป็นผู้มีการงานอาชีพที่เจริญก้าวหน้า และอยู่ในตำแหน่งสำคัญของประเทศ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นต้น

สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นในวันนี้คือ ความรู้ความสามารถของนักเรียน ทั้งในเรื่องภาษาต่างประเทศ ความสนใจทางด้านงานวิชาการ รวมทั้งการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและหมั่นอ่านเขียน โดยเฉพาะเรื่องของการอ่านหนังสือ เป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ที่ควรดำรงคู่สังคมไทย เพื่อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป เพราะการอ่านจะทำให้เรารู้ เกิดความเข้าใจ และจดจำเรื่องต่าง ๆ ได้โดยตลอด อีกทั้งยังสามารถจดบันทึกหรือทำสัญลักษณ์เตือนความจำเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้ง ในขณะที่การอ่านจากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการอ่านอย่างสั้น อ่านแบบผ่าน ๆ อาจไม่สามารถจดจำได้ครบทุกเรื่อง

ดังนั้น การรณรงค์การอ่านหนังสือของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน และหากเป็นไปได้ ต้องการให้เกิดสังคมแห่งการอ่านเช่นนี้ในหมู่ของเด็กและเยาวชนโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยว่า เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็น “ครู” ย่อมหมายถึงผู้มีพระคุณ มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ทุกคน ตลอดจนมีความเสียสละอดทน เพื่อสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี เติบโตเป็นกำลังสำคัญเพื่อไปสร้างชาติในอนาคต โดยที่ในอดีตเป็นธรรมชาติของครูที่ต้องใช้ไม้เรียว เพื่อกำราบเด็กไม่ให้ทำผิด ให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความเคารพครูบาอาจารย์ ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ต้องเรียนลูกเสือเนตรนารีเพื่อฝึกฝนความมีวินัย ให้มีความรักความสามัคคีกัน เป็นต้น อีกทั้งเป็นการทำโทษเพื่อป้องปราม จะไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด หากจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา เช่น ตีเพราะท่องสูตรคูณผิด ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่ส่งการบ้าน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับว่า กลับกลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความดีงามด้านต่าง ๆ ให้เด็กสามารถก้าวเดินไปสู่ทิศทางที่ควรจะเป็นและถูกต้อง แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า การทำโทษเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถใช้ไม้เรียวได้แล้ว รวมทั้งมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังที่เป็นข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ มิใช่ทำโทษเพื่อป้องปราม แต่เป็นความรุนแรงเสมือนการนำอารมณ์มาปล่อยกับลูกศิษย์ของตน

ดังนั้น ในเรื่องนี้เราต้องช่วยขบคิดร่วมกันและทำความเข้าใจให้ได้โดยทั่วกันถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทำโทษ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงอีกต่อไป

นางสาวพิไลลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้กล่าวถึงเรื่อง "ศาสตร์พระราชา"  เกี่ยวกับการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือและวรรณกรรมในครั้งนี้ว่า "ได้นำความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันและจัดเป็นนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียนได้มาดูมาศึกษา ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักคิดในการแบ่งพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามอัตราส่วน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน (อัตราส่วน 30:30:30:10) โดยส่วนที่ 1 ขุดเป็นบ่อน้ำ เก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ส่วนที่ 2 ใช้สำหรับปลูกข้าว ส่วนที่ 3 ใช้สำหรับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสวน พืชไร่ และสมุนไพร เพื่อใช้เป็นอาหาร เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และนำไปขายได้เมื่อมีมากเพียงพอ ส่วนสุดท้าย ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย"

นายเศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่า "จากการรับฟังบรรยายในครั้งนี้ ยิ่งรู้สึกประทับใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่ตัวผมจะสามารถนำไปเล่าให้คนอื่นฟัง ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศไทย ส่วนเรื่องของศาสตร์พระราชา สิ่งที่จะนำมาปรับใช้ก็คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่บ้านของผมก็ปลูกพืชผักสวนครัว และนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้อีกด้วย"


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
23/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
  412 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่นนทบุรี
  411 สพฐ.ลงนามร่วมมือพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน ตชด.
  399 สพค.สพฐ.ชี้แจงปัญหาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
  385 สพฐ.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ