.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 433/2560
"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร (ศธจ.กทม.) และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เคยรับราชการมาเป็นเวลากว่า 37 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดในการรับราชการ คือ เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสทำงานสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต ในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ จึงได้นำ VTR (Video Tape Recorder) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อให้คุณครูทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน

ซึ่งครูนอกจากจะต้องสอนเด็กในด้านวิชาการแล้ว ควรจะต้องถ่ายทอดสรรพสิ่งทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กด้วย อีกทั้งเป็นการขยายผลในสิ่งที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านได้ย้ำว่าควรสอนเด็กนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ม.ล.ปิ่น มาลากุล, นพ.บุญสม มาร์ติน, ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ จะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนจะมีคติพจน์ประจำโรงเรียนที่แตกต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ เพื่อให้เด็กมีความรู้และคุณธรรมจิรยธรรม ดังนั้น จึงหวังว่าคุณครูทุกท่านจะช่วยกันสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ สร้างเด็กเพื่อให้เด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ จึงฝากคุณครูทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ (Role Model) ที่ยั่งยืน หรือเป็นไอดอลแก่เด็ก ๆ โดยให้มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู อันเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมคาดหวังในการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของผู้เรียนเพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม (School of Morality หรือ School of Ethics) ในสถานศึกษาทุกสังกัด จึงขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านช่วยกันขยายผลและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,711 โรงเรียน ภายในปีการศึกษานี้ ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร, สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน), โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), โรงเรียน ตชด. และสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งต่างขานรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกัน ขอให้นำแนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชา เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตและการทำงาน และร่วมกันเผยแพร่พระราชปรัชญาทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี"

ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝากคุณครูบรรจุใหม่ด้วยว่า ไปอยู่ที่ไหน ขอให้รักหน่วยงานหรือองค์กรของเรา เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราเอาใจใส่และรักในการทำงานในที่แห่งนั้น ขอให้ครูผู้ช่วยทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ช่วยกันสอนนักเรียนให้เป็นคนดี เพื่อให้ลูกหลานและบ้านเมืองของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
19/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  425 เปิดประชุมสัมมนา กศจ.ภาคกลาง
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
  281 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  267 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  257 แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
  249 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันตก ที่ประจวบคีรีขันธ์
  238 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อุบลราชธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ