.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 432/2560
การประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “กิจการลูกเสือไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และความมั่นคง” พร้อมทั้งกล่าวรายงานต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย ในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 600 คน อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรรมการสภาลูกเสือไทย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย, กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า กิจการลูกเสือไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 106 ปีแล้ว ซึ่งหลักการที่สำคัญของกิจการลูกเสือไทย คือ การพัฒนาลูกหลานเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี เพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและสงบสุข ตามบัญญัติมาตราที่ 8 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ใจความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ”

สำหรับกิจการลูกเสือในระดับภูมิภาคนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นรากฐานการดำเนินไปของประเทศ ดังนั้น หากการพัฒนาลูกหลานเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือในแต่ละจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาความมั่นคงของชาติโดยตรง โดยเฉพาะการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมด้านจิตอาสา ซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะร่างกาย และจิตใจให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ตามคำปฏิญาณของลูกเสือที่กล่าวไว้ว่า “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” รวมไปถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นคน และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยที่พึงปฏิบัติ

นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธาน และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยกันนำพาประเทศไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะการสร้างให้ลูกหลานเยาวชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม, มีอาชีพที่สุจริต และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวรายงานในพิธีเปิดด้วยว่า "ในนามของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และกรรมการสภาลูกเสือไทย ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 ในวันนี้

การประชุมสภาลูกเสือไทยในวันนี้ ถือเป็นการประชุมสภาลูกเสือไทยครั้งแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยในการสร้างพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยการประชุมจะนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระองค์มาใช้ในการวางนโยบาย เพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอีกด้วย

สำหรับการประชุมในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เชิญผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ได้แก่ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลลูกเสือในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมสังเกตการณ์และรับฟังนโยบาย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากิจการลูกเสือในภูมิภาค เพื่อนำไปดำเนินการปลูกฝัง อบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นการสร้างคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทย เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
18/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  428 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ 1/2560
  408 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2560
  407 ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
  400 บรรยายคุณธรรม ที่ รร.วัฒนาวิทยาลัย
  391 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 5/2560
  371 ผลประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 3/2560
  368 ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
  347 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 10 ราย
  345 ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่
  339 ผลประชุม ก.ค.ศ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ