.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 430/2560
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 16 สิงหาคม 2560


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ ที่ จ.นครราชสีมา และรับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลัก

การลงพื้นที่ ครม.สัญจร  ณ จังหวัดนครราชสีมา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ รวมทั้งจะได้พบปะประชาชนเพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ ที่ จ.นครราชสีมา

โดยในวันที่ 21 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจราชการในอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาวาระปกติ

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ของรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

1. รมว.ศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
   - 10.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.จันทึก (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) อ.ปากช่อง
   - 13.15 น. มอบนโยบาย ณ อาคารชั่วคราว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ภายในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา) อ.เมืองนครราชสีมา
   - 14.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลูกปัญญา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : Robot 4.0) อ.เมืองนครราชสีมา

2. รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
   - 10.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา (Smart Farmer) อ.สีคิ้ว
   - 13.15 น. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (ฐานวิทยาศาสตร์) อ.โชคชัย
   - 14.30 น. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (โดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

3. รมช.ศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)
   - 10.00 น. รร.อนุบาลประชารัฐสามัคคี (โรงเรียนคุณธรรม) อ.สูงเนิน
   - 13.15 น. รร.บ้านบึงสาร (โรงเรียนประชารัฐ) อ.เมืองนครราชสีมา
   - 15.00 น. รร.ราชสีมาวิทยาลัย (พบปะสนทนากับนักเรียน-ครู 2,500 คน เรื่องโรงเรียนคุณธรรมและศาสตร์พระราชา) อ.เมืองนครราชสีมา

รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานขององค์กรหลัก

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลัก ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อต้องการให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นพัฒนาพื้นที่ระดับภาคให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้จ่ายงบประมาณต้องเชื่อมโยงทั้งในมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) และดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการหลายเรื่อง* เช่น

การจัดการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของ UNDP ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดวาระการพัฒนาในระดับโลก 17 ข้อ ตั้งแต่การขจัดความยากจน ความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ไปจนถึงสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการมุ่งไปสู่ประเทศพัฒนานั้น ไม่ใช่มีเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ จะสำเร็จได้ แต่ประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างควบคู่กันไปด้วย

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  ให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง

การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนที่มิใช่มุ่งแต่จะเฉพาะพัฒนาคนในวัยเรียนเท่านั้น แต่ต้องปูพื้นตั้งแต่แรกเกิด  โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องก้าวข้ามภารกิจในการจัดการศึกษาไปสู่การเป็นผู้วางแผนกำลังคนของประเทศร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ

การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคต  ต้องเตรียมการสำหรับสาขาวิชาที่จะทำให้ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องเตรียมคนสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ ต้องมองว่าคนไทยในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะพึงประสงค์อย่างไร เช่น มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ สกศ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สกศ. ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำงานของคณะอนุกรรมการ 5 ด้าน ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้าง คณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพครู และคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จะมีการหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา ที่ จ.สุรินทร์, วันที่ 26 กันยายนนี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นที่ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ ในเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่ง สกศ.รับผิดชอบ จะจัดเตรียมข้อมูลให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ฝรั่งเศส ในเร็ว ๆ นี้


3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ "สพฐ.สัญจร" 5 ภูมิภาค โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สพฐ. ประเมินผลการจัดประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีรับทราบต่อไปด้วย


4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ จะมีการจัดงานวันสถาปนา สอศ. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสงฆ์ พิธีมอบโล่รางวัล ฯลฯ นอกจากนี้จะได้เชิญ รมช.ศึกษาธิการ ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ รวมทั้งยังได้กล่าวถึงการเตรียมจัดงานทวิภาคี 5 ภูมิภาคในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากนี้ มีประเด็นการรับน้อง ซึ่ง สกอ. ได้มีหนังสือกำชับไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้เข้มงวดในการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
17
/8/2560
*เรียบเรียงจาก: ข่าวทำเนียบรัฐบาล

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  424 นำนักเรียนโอลิมปิกเข้าพบนายกฯ
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
  418 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
  417 รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่
  409 ผลประชุมองค์กรหลัก 29/2560
  402 ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  394 ผลประชุมองค์กรหลัก 28/2560
  393 ITD จัดประชุมการศึกษาแห่งอนาคต
  380 ประชุมผู้รับผิดชอบ รร.คูณธรรม เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม
  378 ผลประชุมองค์กรหลัก 27/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ