.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 429/2560
ศธ.จัด
การประชุมมอบนโยบาย "สถานศึกษาคุณธรรม"


จังหวัดปทุมธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง 'นโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษา' ในการประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้บริหารทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 800 คน อาทิ นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาคทุกภาค, ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกจังหวัด, ประธานอาชีวศึกษาทุกจังหวัด, ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจให้มาทำงานร่วมกันในการสนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีที่เคยรับราชการได้มองเห็นประเทศไทยมีความสงบสุข ร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

สำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น  ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า นอกจากจะต้องมีความเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีควบคู่ไปด้วยแล้วนั้น จะต้องเป็นแบบอย่าง (Idol) ที่ยั่งยืนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกศิษย์ เปรียบเสมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นต้นแบบของความดีในทุก เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณ มารยาทที่งดงาม พระราชจริยวัตรอันเป็นที่ชื่นชมโสมนัส ความซื่อสัตย์สุจริต รวมไปถึงการใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะ แตกฉาน และสง่างาม จนสามารถชนะใจชาวต่างชาติในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้นำของสังคมในอนาคต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี"

ในเรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกท่านทุกระดับช่วยสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ช่วยนำหลักคิดที่สำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ไปถ่ายทอดและขยายผลให้เกิดเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ลูกหลานเยาวชนไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม และร่วมกันกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยรอบคอบ ถี่ถ้วน พิจารณางบประมาณในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ได้รับการจัดสรรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งช่วยกันพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานนักเรียนนักศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนต่อไปด้วย


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
  412 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่นนทบุรี
  411 สพฐ.ลงนามร่วมมือพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน ตชด.
  399 สพค.สพฐ.ชี้แจงปัญหาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
  385 สพฐ.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2
  383 การประชุมศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จ.นนทบุรี
  382 เปิดสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา ที่อุบลราชธานี
  381 บปะครูแกนนำ Boot Camp ุ่น 7 ี่อุบลราชธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ