.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 428/2560
ผล
ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นครั้งแรก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งเตรียมจัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนนี้ ในหัวข้อ "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ให้ประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึงเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องนั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อขับเคลื่อน "การศึกษา" ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1226/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ

  • คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 คน โดย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน, รมช.ศึกษาธิการ เป็นรองประธาน, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย รวมทั้งกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

  • คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 23 คน โดย รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธาน, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งได้เชิญทั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน ได้มาประชุมหารือร่วมกัน เพื่อรับทราบแนวทางการทำงาน เช่น แนวทางการพัฒนาและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ EEC

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สะท้อนให้เห็นภาพการทำงานในระดับจังหวัดที่ต้องขับเคลื่อนผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แต่หาก ศธจ.ใน 3 จังหวัดยังไม่มีความเข้มแข็งพอ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ในเรื่องกรอบอัตรากำลังคนใน ศธจ. ที่จะต้องมีความพร้อม ไม่ขาดอัตรากำลัง เป็นต้น หรือการใช้ประโยชน์จากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ที่จัดตั้งแล้วใน 3 จังหวัดนั้น ทุกหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สามารถร่วมใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับจังหวัดทั้ง 3 ศูนย์ และ 10 ศูนย์ย่อยได้

อีกประเด็นสำคัญที่ได้หารือในการประชุมครั้งนี้ คือ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมการจัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ เรื่อง "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และการนำเสนอผลการดำเนินงานทางการศึกษา โดยโครงการดังกล่าวกำหนดการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน นับตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนถึงการประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ที่จังหวัดชลบุรี  ซึ่งจะมีศึกษาธิการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องจาก 35 จังหวัด คือ พื้นที่ EEC 3 จังหวัด, พื้นที่จังหวัดชายแดน/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 27 จังหวัด และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาตามบริบท และนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  408 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2560
  407 ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
  400 บรรยายคุณธรรม ที่ รร.วัฒนาวิทยาลัย
  391 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 5/2560
  371 ผลประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 3/2560
  368 ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
  347 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 10 ราย
  345 ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่
  339 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  338 กล่าวอาเศียรวาทรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ