.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 427/2560
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและศาสตร์พระราชา ที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ


จังหวัดสมุทรปราการ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา' เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายจักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา นายอำเภอพระประแดง, พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ ไกรวชิรสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบปะสนทนาที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความรักและผูกพันเป็นอย่างมาก ตลอดรัชสมัย และได้มีพระราชกระแสรับสั่งมาตลอดรัชสมัยว่า การศึกษาจะทำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปณิธานประการนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือครู-นักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในส่วนลูกหลานของนักเรียน บุพการี ครูอาจารย์ สอนเราทุกคนมาตั้งแต่เด็กว่าเกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ต้องมีความจงรักภักดี มีความรู้รักสามัคคี มีความกตัญญูกตเวที มีความสำรวมทั้ง กาย วาจา ใจ และมุ่งมั่นกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจในการครองตน เพื่อนำพาประโยชน์สุขต่อประเทศชาติสืบไปในภายภาคหน้า

และขอฝากให้ลูกหลานนักเรียน มีแบบอย่างที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ ผู้นำองค์กรและสังคม ตลอดจนการมีสัมมาชีพอันสุจริตสืบไปภายภาคหน้า ความชำนาญการที่ตนเองต้องค้นคว้าหาให้พบ พรสวรรค์ และความรอบรู้ ความสามารถที่จะทำให้ตนเองมีความสนุก มีความตั้งใจ กับการเรียนการศึกษา ตามพระราชปณิธานสถานศึกษา และลูกหลานเยาวชนคุณธรรมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะยังผลให้ตัวนักเรียนเอง ครอบครัว องค์กร และภายในแวดวงการศึกษาของประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุด

ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝากข้อคิดด้วยว่า การไม่ยอมรับความจริงที่เปรียบเสมือนการหลอกตนเอง หรือการปฏิเสธคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือจากผู้มีความปรารถนาดี และมีประสบการณ์มาก่อน ย่อมไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องหรือเกิดประโยชน์อันใด

นางสาวจารุพรรณ จันทร์รอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า "ในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะมีวิชาเกษตร ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการปลูกผักผลไม้ อาทิ เห็ด ผักบุ้ง แก้วมังกร เป็นต้น โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปแจกจ่าย และจำหน่ายเข้าตลาด หรือสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนกลุ่มอื่นได้ อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วย"

นางสาวศสิธร รัตนไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า "ต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเรา นั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นเหตุผลหลักที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนของพ่อแห่งนี้ เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบให้เราในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ สุจริต การรู้จักอดออม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เวลาที่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อ ในเรื่องของการเรียน ก็จะนึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักกว่าเด็กนักเรียนอย่างเราหลายเท่า ท่านยังไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรือท้อ ทำงานเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดี มีสุข ทำให้บ้านเมืองสงบสุขจนถึงทุกวันนี้"


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
  412 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่นนทบุรี
  411 สพฐ.ลงนามร่วมมือพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน ตชด.
  399 สพค.สพฐ.ชี้แจงปัญหาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
  385 สพฐ.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2
  383 การประชุมศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จ.นนทบุรี
  382 เปิดสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา ที่อุบลราชธานี
  381 บปะครูแกนนำ Boot Camp ุ่น 7 ี่อุบลราชธานี
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ